ZÁPIS ZE SCŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3. 10. 2017

20.10.2017 21:07

ZÁPIS ZE SCŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3. 10. 2017

Přítomni: Vavřička, Senft, Balíček, Štěrba, Šimice, Tesař, Kalčík- výbor

                   Hanzlík – DK

Program:

                 1. Zahájení

                 2. Kontrola usnesení

                 3. Pošta

                 4. Plán výlovů a nasazení

                 5. Stav techniky a nářadí

                 6. Zpráva dozorčí komise

                 7. Různé

                 8. Usnesení

                 9. Závěr

 

1. Zahájení: Schůzi zahájil místopředseda MO p. Vavřička.

2. Kontrola usnesení: Splněno.

3. Pošta: Neúplná z důvodu nepřítomnosti jednatele. Oznámení MěÚ Horažďovice, faktura, přihláška za nového člena.

4. Plán výlovů a nasazení: Předložil hospodář MO p. Senft. Diskutováno  slovení rybníka Dolní Balatý. Viz usnesení.

5. Stav techniky a nářadí: Provedena STK auta a nářadí připraveno na podzimní výlovy.

6. Zpráva dozorčí komise: Informoval předseda DK p. Hanzlík. Viz příloha.

7. Různé: Diskutovány problémy na rybnících Malá Prácheň a Biologický a zvažovány možnosti opravy hráze a odtoků z těchto rybníků.

8. Usnesení:

   1/ Výbor přijímá za nového člena Jakuba Martina, Chanovice 127 po splnění vstupních povinností.

    2/ výbor schvaluje plán výlovů:

              28. 10. – Rabí, Horní Balatý, Malá Prácheň, Velká Prácheň

               4. 11. – Biologický

Začátek výlovů v 7 hodin. Vedoucí výlovu p. Šimice.

     3/ Jednatel zajistí na MěÚ (technické služby) umístění dřevěných výplní jezu na Zářečí, aby se zvýšila hladina vody na náhonu. Do konce října.

 

Navržené usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

 

9. Závěr: Schůzi ukončil p. Vavřička.

 

                                                     Zapsal: Mgr. Josef Štěrba