ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 8. 2. 2014

11.03.2014 18:00

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 8. 2. 2014
Přítomni: Kácha, Tesař, Balíček, Štěrba, Novák, Kratochvílová, Šimice, Senft DK: Hanzlík, Převrátil, Tauchen
1. Zahájení 2. Pošta 3. Kontrola usnesení 4. Splnění rozpočtu 2013, návrh rozpočtu na rok 2014 5. Zpráva dozorčí komise 6. Příprava rybářské stráže 7. Plán osazení chovných rybníků 8. Příprava školení nových členů 9. Diskuse 10. Usnesení 11. Závěr
1. Zahájení: Schůzi zahájil předseda MO p. Kácha.
2. Pošta: Č. J. 1 – 10 1 – 2 Vrácené povolenky 3 – Výzva od KÚS - poskytnutí informací o krmení 4 – 10 Nový členové - Boukal Václav, Střelské Hoštice č.p. 177 - Polan Zdeněk, Zadní Zborovice č.p. 1 - Lupíšek Jiří Horažďovice č.p. 934. - Fourprecht Pavel, Chanovice č.p. 78 - Bereza Mykola, Chanovice č.p. 102 - Klásek Luboš, Horažďovice č.p. 1 - Pánek Radek, Horažďovice č.p.764
3. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze výboru splněno ve všech bodech.
4. Splnění rozpočtu 2013, návrh rozpočtu na rok 2014 : Splnění rozpočtu za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014 přečetl p. Štěrba.
5. Zpráva dozorčí komise: Odkládá se na březnovou schůzi výboru.
6. Příprava rybářské stráže: Bude zajištěna na začátek března p. Novákem.
7. Plán osazení chovných rybníků: Hospodář MO p. Senft seznámil výbor s návrhem osazení chovných rybníků a zároveň nechal návrh rozeslat všem členům výboru.
8. Příprava školení nových členů: Školení nových členů proběhne v sobotu 22. 2. 2014 po prodeji povolenek ve 12.oo hod. v Restauraci na Růžku. Školení budou přítomni p. Tesař, p. Kácha, p. Senft.
9. Diskuse: P. Štěrba připomněl schválení nových baštýřů na Velké Práchni. P. Štěrba požádal p. Senfta, až pojede na KÚS do Plzně, aby se pozeptal na rozdělování příspěvků do FSH. (Máme stále menší příspěvky). P. Novák sdělil, že máme nahlásit náhradníka DK do Krajského územního svazu.
10. Usnesení: 1/ Výbor schválil nové členy MO ČRS Horažďovice. (viz. pošta Č. J. 4-10) 2/ Výbor schválil termín členské schůze na pátek 11. 4. 2014 v 18.oo hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. 3/ Výbor bere na vědomí splnění rozpočtu za rok 2013 a schvaluje návrh rozpočtu na rok 2014. 4/ Výbor bere na vědomí kooptování p. Tauchena jako člena DK. 5/ Výbor schválil p. Nováka za vedoucího rybářské stráže. 6/ Výbor schvaluje koupi 100 kg Rupinu. 7/ Výbor odsouhlasil nové baštýře na Velké Práchni. Stanou se jimi p. Tvrdý Miroslav, a p. Hejpetr Václav. 8/ Výbor schvaluje p. Petra Soukupa jako člena DK Krajského územního svazu. Zároveň jako jeho náhradníka navrhuje p. Augustína Ladislava. 9/ Výbor schvaluje p. Senfta Václava do hospodářské skupiny územního svazu. 10/ Výbor schvaluje p. Novákovi částku 2000,- Kč na dobytí telefonu. Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
Příští schůze výboru se koná 4. 3. 2014 v Restauraci na růžku. Od 18.oo hod.
11. Závěr: Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha.
Zapsala: Anna Kratochvílová