ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7. 5. 2012

12.05.2012 10:03

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7. 5. 2012
 
Přítomni: Kácha, Novák, Černý, Hobl, Balíček, Štěrba, Jedlička, Kratochvílová.
                  Maršálek, Blažek, Procházka  - DK.
Presenční listina: Viz příloha.
Program:  1. Zahájení
                   2. Pošta
                   3. Kontrola usnesení
                   4. Osazení chovných rybníků a revíru
                   5. Stav vody a krmení na chovných rybníkách
                   6. Kroužek mladých rybářů
                   7. Rybářské závody
                   8. Plán prací a oprav
                   9. Diskuse
                 10. Usnesení
                 11. Závěr
Schůzi výboru MO zahájil p. Kácha.
Pošta č. j. 24 – 33
- Poslán přehled výlovků na KÚ Plzeň. 
- Posláno vyúčtování revíru na Územní Svaz Plzeň.
- Faktura na rybník Neprochovy
- Rozhodnutí ve věci malé elektrárny Jarov.
- Fa od p. Šedivého za práce na rybníku Biologickém.
- Geometrický plán M. Práchně.
- Fa od Finančního úřadu – daň z nemovitostí.
- Fa za zemní práce na rybníku  Neprochovy.
- Fa za cement na rybník Neprochovy.
- Územní Svaz Plzeň – vyúčtování zarybnění. 
Kontrola usnesení – trvá bod č. 4, 5, 7, 10.
P. Štěrba dodal od p. Augustína soupis Osazení chovných rybníků na rok 2012.
Viz příloha.
P. Jedlička informoval, že obilí je rozvezeno.
Zkoušky v kroužku mladých rybářů byly provedeny. Mladí rybáři se zúčastní rybářských závodů O zlatou udici.
Rybářské závody, které se konají 8. 5. 2012 jsou připraveny, občerstvení je zajištěno.
Výbor stanovil startovné ve výši 250,-Kč. V ceně je i občerstvení pro závodníky. 
Práce na rekonstrukci rybníku  Neprochovy byly již dokončeny. 
Diskuse: 
P. Hobl se opět dotazoval na stav dodání diplomů pro oceněné členy.
P. Hobl informoval výbor, že opravil a netřel poškozená čísla na závody a že byla před skladem neuklizená plachta.
P. Černý předběžně připravil dva druhy nových dohod pro baštýře. 
P. Hobl ještě upozornil, že nebyly z vody na Biologickém a Rekreačním rybníce odstraněny popadané ryby. 
P. Balíček navrhuje zpevnit betonovým panelem podmáčenou část příjezdu na rybník Dolní Balatý.
P. Balíček informoval o dvouměsíční uzávěrce mostu. A tak rozvést co je potřeba
v co nejkratší době.
P. Maršálek doplnil informace o dokončených pracech na rybníku Neprochovy, 
o jeho předání, a o postupném zvedání hladiny. Zbylý materiál se odveze do skladu MO.
P. Jedlička podal návrh na odsouhlasení nákupu obilí. 
P. Štěrba informoval výbor o odsouhlasené půjčce. Územnímu Svazu ještě vypracoval a dodal nějaké dokumenty. Momentálně čeká na vyjádření. 
P. Štěrba apeloval na nesplněný bod s minulého  usnesení č. 10 – nebyla možnost nákup lína uskutečnit.
P. Štěrba sdělil, že byla zaplacena fa za železný šrot a peníze byly složeny na účet. 
P. Štěrba se dále tázal, zda výbor souhlasí, aby na rybářských závodech prodával povolenky na Rekreační rybník místo nepřítomného p. Tesaře. 
P. Novák se ptal, zda je na sádkách krmení a měl připomínku k nevyčištěným a k částečně nenapuštěným sádkám. 
P. Novák – dotaz, kdo bude odpovídat na dopis od Územního Svazu, kvůli přeložení data jarního výlovu. K tomuto tématu předložen dotaz od DK pro hospodáře. Viz příloha.
P. Kácha podal návrh, aby p. Šimice dělal zástupce hospodáře a baštýře na M. Práchni. Bude-li s tím dotyčný souhlasit.
DK předala zápis ze dne 5. 5. 2012. Viz příloha.
    10. Usnesení:  1. Výbor schvaluje koupi 20q obilí v ceně 380,-Kč /q od p. Roubala.
                              2. Příští schůze stanovena na úterý 5. 6. 2012 na sádkách MO, od 18. hod. 
                              3. P. Tesař odešle objednávku na Územní Svaz v Plzni za účelem dodání 
                                  diplomů za dlouholeté členství, za práce, a odznak za dlouholeté členství. 
                              4. Baštýři sádek je vyčistí a částečně napustí vodou. 
                              5. Výbor bere na vědomí, že p. Mareš při rekonstrukci rybníka Neprochovy
                                  odpracoval 71 brigádnických hodin. 
11. Závěr:  Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha. 
                                                                                Zapsala Anna Kratochvílová.