ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7. 3. 2022

08.04.2022 18:37

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7. 3. 2022
 

Přítomni: Kácha, Balíček, Šimice, Kratochvílová, Kalčík, Senft, Vavříčka

DK: Havlová, Čadek
1. Zahájení

2. Pošta
3. Kontrola usnesení
4. Splnění rozpočtu 2021, plán rozpočtu na rok 2022
5. Zpráva DK
6. Plán osazení chovných rybníků
7. Stav Členské základny
8. Školení rybářské stráže
9. Připravenost skladu
10. Připravenost auta
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr


1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil p. Kácha.

2. Pošta : 0

3. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze výboru splněno ve všech bodech.

4. Splnění rozpočtu 2021, plán rozpočtu na rok 2022: Se splněním rozpočtu za rok 2021 seznámila výbor p. Kratochvílová, a podala návrh rozpočtu na rok 2022.
Příjmy 2021 plán – 911 000,- Kč, skutečnost 994 246,84Kč
Výdaje 2021 plán - 920 000,- Kč skutečnost 818 819, 72Kč
Plánovaná ztráta – 9 000,- Kč skutečnost zisk
175 427,12 Kč

5. Zpráva DK: Se zprávou DK seznámila výbor p. Havlová. DK provedla kontrolu pokladny u p. Šimiceho, a kontrolu účetnictví u p. Kratochvílové. Všechny doklady se zápisy v deníku i pěněžní hotovost sedí. Příjmové i výdajové doklady sedí s výpisy z účtů. Pokladna i účetnictví vedeno pečlivě.

6. Plán osazení chovných rybníků: 19. 3.2022 se doloví rybník Biologický. Začátek v 7.00 hodin. Dále pak 2.4.2022 proběhne výlov rybníků Mokrá a Neprochovy, začíná se Mokrou v 7.00 hodin. Lovce svolá p. Šimice.7. Stav Členské základny : O stavu informoval p. Balíček , máme 246 dospělých členů, 23 mládež, 26 dětí, celkem 295 členů.

8. Školení rybářské stráže: Proběhlo dne 18.2.2021 v Hospodě u Hlaváčků.

9. Připravenost skladu: Sklad je na jarní výlovy připraven.

10. Připravenost auta: Auto je po podzimní nehodě opraveno a v pořádku. Je připraveno na jarní výlovy.

11. Diskuse : p. Balíček informoval výbor že MěÚ Horažďovice požaduje předání klíčů od sádek, ale odmítá podepsat navrženou smlouvu.
P. Vavřička upozornil, že pytle s odpadem po akcích je potřeba třídit a hned odvést do sběrného dvora.

12. Usnesení: 1/Výbor schválil rozpočet na rok 2022, a bere na vědomí zprávu
ekonoma o splnění rozpočtu 2021.
2/ Výbor bere na vědomí zprávu DK.
3/ Výbor odsouhlasil jarní výlovy na 19. 3.2022 ryník Biologický
začátek v 7.00 a 2.4.2022 rybník Mokrá a Neprochovy. Začíná se
rybníkem Mokrá v 7.00 hodin, lovce svolá p. Šimice.
4/ Výbor odsouhlasil předání klíčů MěÚ HD s tím, že se udělá alespoň
zápis o předání.
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
13. Závěr: Schůzi zakončil p. Kácha.

Další schůze výboru se koná 4.4. 2022 ještě v Hospodě u Hlaváčků od 18.00 hodin.


Zapsala Anna Kratochvílová.