ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7. 3. 2017

12.03.2017 19:56

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7. 3. 2017
Přítomni: Kácha, Kalčík, Senft, Šimice, Štěrba, Tesař, Vavřička, Kratochvílová DK: Hanzlík
1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Pošta 4. Stav členské základny 5. Počet nových členů po školení 6. Plán jarního nasazení a jarní výlovy 7. Připravenost skladu, obilí a technika 8. Brigády a práce na duben 9. Příprava Členské schůze 10. Diskuse 11. Usnesení 12. Závěr
1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil p. Kácha.
2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.
3. Pošta: Z důvodu nepřítomnosti jednatele se přesouvá na dubnovou schůzi výboru.
4. Stav členské základny: Se stavem čl. základny seznámil výbor p. Tesař. Celkem má naše MO 319 členů. Z toho muži 297, ženy 8, ZTP 14.
5. Počet nových členů po školení: Po školení přibylo 6 nových členů MO.
6. Plán jarního nasazení a jarní výlovy: S plánem jarního nasazení seznámil výbor hospodář MO p. Senft. Dále pak navrhnul termíny jarních výlovů takto a v tomto pořadí. 1. 4. 2017- Mokrá, M. Prácheň 8. 4. 2017- Neprachovy, Sádka č. 5
Sraz na výlovy vždy v 7.00 ráno, lovce svolá p. Šimice .
7. Připravenost skladu a obilí a technika: Auto a nářadí na jarní výlovy jsou v pořádku a připravené. Obilí je dostatek.
8. Brigády a práce: Na březen byl podán návrh na vypsání brigády na Sádkách MO. Jde o odbahnění sádek, a průřez bezů pod sádkami. Vedoucí brigády p. Kratochvíl Sraz v 7.00 ráno na sádkách MO. 9. Příprava Členské schůze: Předseda MO p. Kácha navrhnul mandátovou a návrhovou komisi. Mandátová komise: Tesař, Kalčík, Kratochvílová. Návrhová komise: Balíček, Vavřička, Štěrba.
10. Diskuse: P. Vavřička – předložil k podepsání brigádnické hodiny odpracované na opravě vagonu. Navrhnul brigády na odbahnění sádek a vyřezání suchých bezů pod sádkami, dále pak vyčistit přítokovou a odtokovou strouhu na rybníce Balatý Horní, a Komušín. Dále pak informoval výbor, že jednal s p. Roubalem ohledně chytání na V. Práchni. P. Roubal si vzal čas na rozmyšlenou. P.Kratochvílová – odtokovou strouhu na Sádkách by pomohl vyhrabat hrabátkem p. Tichý. Chtěl by za to pouze naftu do stroje. Dále pak za kolik Kč,- by naše MO odprodala nevyužitý zrnomet .
11. Usnesení: 1/Výbor schválil jarní výlovy takto. 1. 4. 2017 rybník Mokrá, rybník M. Prácheň, 8. 4. 2017 rybník Neprachovy a Sádka č. 5. Sraz vždy v 7.00 hodin. Lovce svolává p. Šimice. 2/ Výbor schválil mandátovou a návrhovou komisi. Mandátová komise – Tesař, Kalčík, Kratochvílová Návrhová komise – Balíček, Vavřička, Štěrba 3/ Výbor schvaluje případnému zájemci odprodej zrnometu za částku 2500,-Kč. A nebo za cenu dohodou. 4/Výbor odsouhlasil 1x měsíčně vypsat brigádu. Na 18. 3. 2017 se vypisuje brigáda na odbahnění sádek a prořez uschlých bezů pod sádkami. Vedoucím brigády je p. Kratochvíl.(Mob.602441245) Sraz v 7.00 na sádkách MO. 5/ Výbor stanovil datum Zlaté udice a rybářských závodů na 27. 5. 2017. Uskuteční se na rybníku Rekreačním. Příští schůze výboru se uskuteční 4. 4. 2017 ještě v Restauraci u Hlaváčků od 18.00 hodin. Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 12: Závěr: Schůzi zakončil p. Kácha.
Zapsala Anna Kratochvílová