ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7. 11. 2011

10.11.2011 08:05

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7. 11. 2011

 

 

Přítomni: Kácha, Novák, Augustín, Hobl, Tesař, Jedlička, Štěrba, Černý, Balíček – výbor

                Maršálek – DK

 

Program:   1. Zahájení

                  2. Kontrola usnesení

                  3. Pošta

                  4. Zpráva o výlovech

                  5. Hodnocení práce baštýřů

                  6. Zpráva o provedených brigádách

                  7. Plnění plánu oprav

                  8. Plán činnosti výboru MO na rok 2012

                  9. Diskuse

                10. Usnesení

                11. Závěr

 

 1. Zahájení: Schůzi zahájil předseda MO p. Kácha.

 

 1. Kontrola usnesení: Z předcházejícího zbývá splnit zřízení podpisového vzoru. Usnesení minulé schůze bylo splněno.

 

 1. Pošta: Č. j. 26 – 39/11. Faktury, pozvánka na aktiv hospodářů, oznámení o zadržené povolence, termíny hosp. závěrek, žádost o zaslání manipulačních řádů na Pozemkový fond, oznámení o výběrovém řízení /Střelské Hoštice/, vyúčtování  nákladů za zarybnění.

 

 1. Zpráva o výlovech: Bude předložena na prosincové schůzi.

 

 1. Hodnocení práce baštýřů:  Předložil hospodář p. Augustín. Po diskusi schváleny odměny. Viz usnesení.

 

 1. Zpráva o provedených brigádách: Stav odpracovaných brigád stejný jako v září. U členů, kteří odpracovali brigády, byl projednán způsob jejich odměnění. Viz usnesení.

 

 1. Plnění plánu oprav: Hospodář MO konstatoval, že práce proběhly na na Sv. Anně, rybnících Pustý a Malá Prácheň. Další údržbu prováděli baštýři.

 

 1. Plán činnosti výboru MO na rok 2012: Bude předložen na prosincové schůzi.

 

 1. Diskuse:

 

P. Novák – upozornil na problémy s přítokem vody na rybník Rekreační, provedené opravy na sádkách Sv. Anna, a navrhl řešit situaci s rybníkem Neprochovy.

 

P. Štěrba – informoval o předání čl. známek a povolenek a nesrovnalostem se systémem Lipan. Dosud nebyla dodána faktura za obilí.

 

P. Kácha – informoval o zadržené povolence člena místní MO a jednání dozorčí komise o přestupku.

 

P. Tesař – informoval o počtu prodaných povolenek na sportovní rybolov na Rekreačním rybníku. Vyhodnocení odevzdaných povolenek provede na příští schůzi.

 

 

 1. Usnesení:

1/  P. Kácha zajistí zaslání manipulačních řádů Pozemkovému fondu.

 

2/  Jednatel p. Novák zašle do 23.11. nabídku do výběrového řízení na nájem rybníka Pustý na Obecní úřad Střelské Hoštice podle dohodnutých zásad.

 

3/  Výbor schvaluje vyplacení odměn pro baštýře. Provede pokladník p. Černý.

 

4/  P. Novák předal klíče od Sv. Anny hospodáři MO a budou uloženy ve sříni v jednací buňce.

 

5/  Výbor schvaluje konání dolovné 2. 12. od 17 hodin v restauraci Na Růžku. Cena občerstvení do 100,- Kč na účastníka. Zajistí p. Augustín.

 

6/  Výbor schvaluje za odpracované brigády p. Tocháčkovi a Tarandovi povolenku a FSH na rok 2012 zdarma a p. Procházkovi 4 ks kapra na Vánoce. Výbor rovněž schvaluje pro účastníky výlovu na Sv. Anně podle seznamu, který byl předán hospodáři MO.

 

7/  P. Štěrba předá p. Novákovi psací stroj.

 

            8/  P. Jedlička zajistí opravu vypadlého skla ve vagonu u rybníka Rekreační.

 

            9/  Výbor schvaluje za nového člena po splnění vstupních povinností p. Romana  

                 Stratorského, Horažďovice. Vyrozumí p. Tesař.

 

          10/  p. Tesař zprostředkuje jednání o odbahnění rybníka Neprochovy, které proběhne v 

             v místě dne 12. 11. od 9 hodin. Účast p. Kácha a Novák. 

 

          11/  Dne 12. 11. od 9 hodin proběhne odstranění překážek na vtoku do potrubí na jezu 

              Mrskoš. Přístup k místu domluví p. Novák a účastníky zajistí p. Augustín.                                           

 

12/  P. Kácha zajistí provedení geometrického zaměření rybníka Velká Prácheň.

 

13/ Zapisovatelka p. Kratochvílová bude pořizovat od příští schůze prezenční listinu členů výboru a dozorčí komise, která bude přílohou zápisu. Rovněž bude předán p. Novákovi zápis z říjnové schůze výboru.

 

14/  Výbor schvaluje poskytnutí 3 ks kapra jako sponzorského daru na maturitní ples Gymnázia Sušice.

 

Navržené usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

 

 1. Závěr: Schůzi ukončil předseda MO p. Kácha.

 

 

 

Zapsal: Mgr. Josef Štěrba