ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7. 1. 2014

18.01.2014 15:27

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7. 1. 2014

 

Přítomni :  Kácha, Štěrba, Novák, Balíček, Kalčík, Kratochvílová
           DK:  Převrátil

 

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Pošta
4. Hodnocení vývěsní skříňky
5. Příprava školení nových členů, výročí členů MO
6. Příprava plánu oprav a baštýřů
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

 

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Kácha.

2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze bylo splněno ve všech bodech.

3. Pošta: Č. J. 33 – 38
               - vrácené povolenky
               - pojistné na auto V3S
               - fa za bílou rybu
               - vyúčtování za zarybnění

4. Hodnocení vývěsní skříňky: Skříňka p. Štěrbou aktualizována, vyvěšeny termíny prodeje
                                                  povolenek, kontakty na členy výboru. Vývěsní skříňka v pořádku.
   Na příští schůzi se výbor domluví s p. Šimicem na aktualizaci vývěsní skříňky ve Střelských Hošticích. 

5. Příprava školení nových členů, výročí členů MO: Přesouvá se na únorovou schůzi výboru.

6. Příprava plánu oprav a baštýřů: Momentálně se připravují práce vysekávání trávy v rybníku D. Balatý – čeká se na zamrznutí.

7. Diskuse: P. Novák odevzdal seznam kontrol rybářské stráže.
                    P. Novák podal návrh na zvýšení hráze rybníku M. Prácheň.

8. P. Štěrba informoval výbor o příspěvku města Horažďovice částkou 1000,-Kč, na ceny do  
   soutěže Zlatá udice. Dále pak poukazoval na to, že příspěvek na FSH z Plzně  je stále menší.
Usnesení: 1/ Výbor na příští schůzi výboru určí osobu odpovědnou za rybářskou stráž.
                     Stanoví také termín školení rybářské stráže.
                   2/ Předseda p. Kácha oznámí termín konání Členské schůze.
 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

Závěr: Schůzi výboru zakončil předseda MO p. Kácha.
 

 

                                                          Zapsala: Anna Kratochvílová.