ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 6. 4. 2010

23.04.2010 21:24

Přítomni: Augustín, Balíček, Černý, Hobl, Kácha, Jedlička, Štěrba, Tesař – výbor

                Hokr, Procházka- DK

 

 

Program:   1.  Zahájení

2.      Kontrola usnesení

3.      Pošta

4.      Zajištění kroužku mladých rybářů

5.      Kontrola nájemních smluv

6.      Hodnocení členské schůze

7.      Rozdělení funkcí v nově zvoleném výboru

8.      Diskuse

9.      Usnesení

10.  Závěr  

 

 

  1. Zahájení: Schůzi zahájil předseda MO p. Augustín.

 

  1. Kontrola usnesení: Nesplněn bod 2, ostatní splněno.

 

  1. Pošta: Faktury, povolení užívání znaku, pozvánka na školení. Č. j. 18- 22/10.

 

  1. Zajištění kroužku mladých rybářů: Soutěž kroužku mladých rybářů proběhne během závodů 15. 5.

 

  1. Kontrola nájemních smluv: Nejdříve končí nájemní smlouva na rybník Pustý /podzim 2011/ .

 

  1. Hodnocení členské schůze: Provedl předseda MO p. Augustín. Konstatoval bezproblémový průběh schůze a nízkou účast členů.

 

  1. Rozdělení funkcí v nově zvoleném výboru: Viz usnesení.

 

  1. Diskuse:     - p. Tesař –informoval o zřízení internetových stránek MO.

                                   Adresa : www.crs-horazdovice.cz  

-         p. Kácha – podal žádost o příspěvek na MÚ Horažďovice.

-         P. Hobl – informoval o úhynu ryb na Velké Práchni a o vybagrování strouhy p. Šaškem.

-         P.Černý – oznámil, že nelze opravit 3 vaničky, proto budou odepsány.

-         P.Augustín – školení na používání agregátu má absolvované p. Augustín a Rezler.

 

 

  1. Usnesení:

1/  Termín konání brigády se přesouvá na sobotu 22. května.

 

            2/   Elektřina odebíraná p. Kováříkem mu bude zúčtována po uplynutí fakturačního období.

 

             3/  Výbor schvaluje výrobu 2 kusů nových razítek MO. Zajistí p. Augustín.

 

             4/  V měsíci dubnu bude rozvezen pstruh v počtu 30000 kusů na Sv. Annu, Bojanovický a Březový potok. Zajistí p. Hobl.

 

            5/   Výbor rozhodl o rozdělení funkcí:

                    

                  Předseda   -  Ladislav Augustín

                  Místopředseda   - Jaroslav Hobl

                  Jednatel  - Ing. Rudolf Kácha

                  Hospodář  - Pavel Moučka

                  Zástupce hospodáře  - Dalibor Jedlička

                  Evidence členů  - Jan Tesař

                  Ekonom  - Mgr. Josef Štěrba

                  Pokladník  - Ladislav Černý

                  Vedoucí dopravy  -  Petr Balíček

 

                  Dozorčí komise:

 

                  Předseda DK  -  Radek Hokr

                  Členové DK   -  Vladimír Procházka,  Karel Sieber

 

 

 

    Navržené usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

 

 

  1. Závěr: Schůzi ukončil předseda MO p. Augustín.

 

 

                                                                      Zapsal: Mgr. Josef Štěrba.