ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 6.2.2022

20.02.2023 08:39

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 6.2.2022


Přítomni: Muchna, Balíček, Senft, Kratochvílová, Vavřička, Šimice, Kalčík
DK: Havlová, Čadek, Vondryska

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Pošta
4. Splnění rozpočtu 2022, návrh rozpočtu na rok 2023
5. Plán oprav na rok 2023
6. Příprava rybářské stráže
7. Plán osazení chovných rybníků a jarní výlovy
8. Diskuse
9. Příprava Členské schůze
10. Usnesení
11. Závěr

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předsea MO p. Marek Muchna.

2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno až na nákup cen na jarní závody.

3. Pošta: Došlé přihlášky za nové členy- Lucie Vondrysková HD 864, Karel Růt Slatina 19,
Jaroslav Polan HD 60.

4. Plnění rozpočtu 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023: Se splněním rozpočtu 2022 a návrhem rozpočtu na rok 2023 výbor obeznámila p. Kratochvílová.

5. Plán oprav na rok 2023: Stále trvá zadávání projektu na opravu rybníku M. Prácheň. Při
jarních výlovech opravit i požerák na Rabí. Dále na rybníce Dolní Balatý prohrábnout odtokovou strouhu.

6. Příprava rybářské stráže: Oslovíme školitele rybářské stráže ÚS, datum bude zveřejněný na FB a webu MO.

7. Plán osazení chovných rybníků a jarní výlovy: S plánem seznámil výbor hospodář MO
p. Senft .
Jarní výlovy : stanoven datum na 11.3.2023, od 7.00 hodin.
Začína se výlovem rybníku Mokrá a poté bude následovat rybník Neprochovy.
Lovce svolá p. Šimice.

8. Diskuse: p.Vavřička – je potřeba svařit bedny na ryby, dále pak natřít střecha na vagonu
(zatéká ), vítr utrhl plechy na kolně, tak je potřeba také opravit a nejlépe snýtovat. Domluvíme se na brigádě – počkáme na jarní teplejší počasí. Musí se odvést na garančku křovinořez, aby byl připravený na sezonu. Je potřeba zhotovit nástavbu na korbu V3S.9. Příprava Členské schůze: Přesouvá se na březnovou schůzi výboru.

10.Usnesení:
1/Výbor bere na vědomí plnění rozpočtu za rok 2022, a odsouhlasil návrh rozpočtu na rok 2023.
2/Výbor odsouhasil za nové členy MO - Lucii Vondryskovou HD 864, Karla Růta Slatina 19, a Jaroslava Polana HD 60.
3/ Výbor schválil datum jarních výlovů na 11.3. 2023, od 7. 00 hodin. Začína se výlovem rybníku Mokrá a poté bude následovat rybník Neprochovy.
Lovce svolá p. Šimice.
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

Příští schůze výboru se koná 6.3.2023 v Restauraci u Hlaváčků v 18.00 hodin.

11. Závěr: Schůzi zakončil p. Muchna.

Zapsala Anna Kratochvílová.