ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 5.12.2011

05.12.2011 00:00

ZÁPIS  ZE  SCHŮZE  VÝBORU  MO  ČRS  HORAŽĎOVICE   5.12.2011
Přítomni  : Kácha , Novák, Černý, Tesař, Štěrba, Augustín, Hobl, Jedlička, Balíček                                      Kratochvílová – výbor
                     Maršálek – DK          
 Prezenční listina – viz příloha


Program :    1. Zahájení
                      2. Kontrola usnesení
                      3. Pošta
                      4. Výdej a prodej ryb
                      5. Inventarizace
                      6. Schválení odměn členům výboru
                      7. Plán výdeje povolenek a známek
                      8. Diskuse
                      9. Usnesení
                     10. Závěr

1.    Zahájení : Schůzi zahájil předseda MO p. Kácha.

2.    Kontrola usnesení : Usnesení z minulé schůze –podpisové vzory – splněno
                                   - trvá bod č. 1, 12,
                                   - částečně splněn bod č. 3,
                                   - ostatní body splněny nebo vyřízeny

3.    Pošta: Rozhodnutí – Střelské Hoštice

4.    Výdej a prodej ryb: Výbor se domluvil na uskutečnění výdeje a prodeje ryb.
                                   Viz usnesení.

5.    Inventarizace:  Byl sjednán termín inventarizace za přítomnosti členů výboru
                            a jednoho člena DK. Viz usnesení.

6.    Schválení odměn členům výboru: Předseda MO p. Kácha navrhnul částky odměn
                                                            členům výboru.

7.    Plán výdeje povolenek a známek: Výbor sjednal termíny a místo výdeje povolenek
                                                             a známek.
Leden - So - 7.1.2012       So -  21.1.2012
Únor   - So - 4.2.2012       So -  25.2.2012
Místo : Hospoda Na Růžku vždy od 9.oo hod. do 12.oo hod.

8.    Diskuse: P. Novák oznámil, že p. Blažek byl kooptován jako nový člen DK.
                Na rybníku Neprachovy byly započaty práce. Vybagrován do stran , a
                vypouští se jen do výšky vhodné pro opravy.
                Dále p. Novák navrhl vybudování přepadu na ryb. Biologickém.
                P. Augustín oznámil, že objedná ryby  na příští rok – viz usnesení.
                P. Balíček měl připomínku, že by se měla prořezat cesta  na Mokrou.   
                P. Hobl co se bude dělat s vagónem na Pustém – mohl by se prodat do šrotu.
                P. Štěrba oznámil, že ještě neobdržel fa za obilí a za bagrování Neprachov,
                 a že nepřišly peníze za zarybnění a za fond společného hospodaření.
                P. Tesař podal zprávu o stavu prodaných povolenek na rybník Rekreační.
                 - prodáno celkem 11 ks povolenek,  chyceno 170, 4 kg ryb – 43 ks ryb.
                P. Černý doporučil zaktualizovat www stránky MO – staré adresy a tel. čísla.

9.    Usnesení :  1/  Výbor uskuteční výdej a prodej ryb  a to dne :
                          22.12.2011 od 9.oo hod – 17. oo hod
                          23.12.2011 od 9.oo hod – 14.oo hod
                          Cena kapra byla stanovena na 55,-KČ /KG
                          Přebírku a výdej zajistí  tato sestava: Polan, Vavřička, Jedlička, Malý,
                          Muchna, Štěrba, Kácha, Hobl, Augustín, Kratochvílová.
                          P. Jedlička vytiskne plakáty k prodeji ryb, a pošta zajistí roznesení.
                          Sraz v 7.oo hod.
                    2/  Ve čtvrtek 29.12.2011 ve 14.oo hod, proběhne INVENTARIZACE.
                          Za výbor MO  - P. Štěrba, p. Jedlička, p. Kácha, p. Balíček.
                          Za DK – jeden člen.
                    3/ Výbor odsouhlasil p. Káchou navržené odměny pro členy výboru.   
                    4/ P. Augustín objedná na jaro 1000 ks amura 1 a 2.
                    5/ Výbor také schválil objednání ryb na příští rok :
                             2000 ks lipana, 2500 ks pstruha, 50000 ks štička
                    6/ Výbor schválil zakoupení nové rybářské kroniky.
                    7/ P. Tesař dodá podklady pro zaktualizování webových stránek MO.  
                    8/ P. Maršálek webové stránky zaktualizuje.
                   10/ Výbor schválil částku 70,- KČ/hod. navrženou předsedou MO p. Káchou
                         za mimořádné brigády.   
                   11/ P. Hobl zajistí místnost pro prodej povolenek a známek.  
10.    Závěr:  Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha.
                               

                 Zapsala : Anna Kratochvílová