ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 5. 1. 2010

02.04.2010 21:15

Přítomni: Augustín, Kácha, Moučka, Hobl, Štěrba, Tesař, Jedlička – výbor

                      Procházka – Dk

 

 

Program:    1.  Zahájení

2.      Kontrola usnesení

3.      Pošta

4.      Hodnocení vývěsní skříňky

5.      Příprava plánu oprav a údržby

6.      Příprava školení nových členů

7.      Diskuse

8.      Usnesení

                   9.   Závěr         

 

1.      Zahájení: Schůzi zahájil předseda MO p. Augustín.

 

2.      Kontrola usnesení: Usnesení minulé schůze bylo splněno.

 

3.      Pošta: Faktura pojistné sklad. Č. j. 71/09.

 

4.      Hodnocení vývěsní skříňky: Provedl předseda DK p. Procházka. Vývěsní skříňka vedena dobře, doporučena častější obměna a aktualizace.

 

5.      Příprava plánu oprav a údržby: Hospodář MO p. Moučka seznámil s hlavními opravami. Jsou to oprava vtoku na Velké Práchni, oprava vtokové roury na Mokré, zpevnění břehu na Malé Práchni. Dále předložil návrh na finanční zajištění údržby rybochovných zařízení. Viz usnesení.

 

6.      Příprava školení nových členů: V současné době není přihlášen žádný nový neproškolený zájemce o členství. V případě zájmu bude zorganizováno vstupní školení. Viz usnesení.

 

7.      Diskuse:  - projednáno vybírání poplatků za brigády. Viz usnesení.

 

-         připomenuta životní výročí členů MO.

 

-         výsledky prodeje ryb veřejnosti.

 

-         příprava členské schůze a stanovení volební komise.

 

-         problémy s provozem IS Lipan.

 

8.      Usnesení:

 

1/  Jednatel zjistí finanční podmínky nové pojistné smlouvy na sklad MO.

 

2/  Blahopřání k životním výročím členů MO bude v roce 2010 zasílat p. Tesař.

 

3/  Členská schůze se uskuteční v pátek 26.3. 2010 od 18 hodin v kulturním domě v Horažďovicích.

 

4/  Případné školení nových členů se uskuteční 20. 2. 2010 po prodeji členských známek.

 

5/  Výbor schvaluje zásady rozpočtu na údržbu rybníků a výši finančních nákladů. Hospodář MO sestaví dohody s jednotlivými baštýři.

 

6/  Výbor schvaluje volební /návrhovou/ komisi ve složení p. Jedlička, Štěrba, Tesař.

 

7/  Výbor stanovuje tyto podmínky placení brigád. Členové, kteří neodpracovali v roce 10 brigádnických hodin, zaplatí za každou neodpracovanou hodinu 50,- Kč. Každý žadatel o povolenku /kromě mládeže do 18 let a držitelů průkazu ZTP/ dále zaplatí poplatek za brigády na rok 2010 ve výši 500,- Kč. Po odpracování 10 brigádníckých hodin bude tento poplatek těmto členům vrácen. Brigády bude možné odpracovat v termínech vyhlášených výborem MO nebo přímo u baštýřů na rybnících po dohodě s nimi.

 

8/  Členové výboru si do příští schůze připraví návrhy podmínek sportovního rybolovu za úplatu.

 

9/  Začátek únorové schůze výboru se posouvá na 17 hodinu.

 

Navržené usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

 

9.      Závěr: Schůzi ukončil předseda MO p. Augustín.

 

 

                                                                            Zapsal: Mgr. Josef Štěrba

 

 

 

 Příloha: Stanovení nákladů na údržbu.

 

 Rekreační, Biologický, Mokrá   - 6000,- Kč

Velká Prácheň, Žebrák, Rabí, Pustý, Neprochovy, Sv. Anna – 4000,-

Malá Prácheň, Dolní Balatý, Horní Balatý – 3000,-

Komušín  - 2500,-