ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 4.9.2023

06.09.2023 00:00

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 4.9.2023

Přítomni: Muchna, Balíček, Vavřička, Šimice, Kratochvílová
DK: Havlová, Čadek, Vondryska


1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Pošta – Datová schránka
4. Připravenost techniky
5. Podzimní výlovy
6. Zpráva o stavu financí a pokladny
7. Horažďovický pohár
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr


1. Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Muchna.

2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno.

3. Pošta: Město HD – vyjádření o škodě vydry
Pozemkový fond- zvýšení nájemného, dodatek smlouvy
Dopis- upozornění na blížící se konec technickék kontroly na Praga V3S
Zvýšení nájemného město HD

 

4. Připravenost techniky: Auto jde na technickou kontrolu, a nářadí na podzimní výlovy je vpořádku a připravené.

5. Podzimní výlovy: Z důbodu nepřítomnosti hospodáře se plán výlovů přesouvá na říjnovou schůzi výboru.

6. Zpráva o stavu fnancí a pokladny: O stavu informovali výbor p. Kratochvílová a p. Šimice.

7. Horažďovický pohár: Letos se opět z časových důvodů neuskuteční.

8. Diskuse: P.Balíček informoval, že se bude najíždět místo Lipana na nový systém Rys.
p. Vavřička – že má skrmené obilí ...v příštím týdnu se obilí koupí a doveze.

9. Usnesení: 1/ Výbor bere navědomí stav financí a pokladny.
2/ Výbor schválil neuskutečnění podzimních závodů HP, a to z časových
důvodů.
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
Zapsala Anna Kratochvílová.