ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽDOVICE 4. 6. 2013

10.06.2013 20:12

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽDOVICE 4. 6. 2013

 

Přítomni: Kácha, Novák, Štěrba, Hobl, Senft, Šimice, Kratochvílová DK: Hanzlík

 

1. Zahájení

2. Pošta

3. Kontrola usnesení

4. Kontrola kroniky

5. Kontrola plnění rozpočtu a kontrola účtu

6. Jarní osazení rybníků a revíru

7. Kontrola nájemních smluv

8. Průběžné plnění oprav a údržby

9. Diskuse

10. Usnesení

11. Závěr

 

1. Zahájení: Schůzi zahájil předseda MO p. Kácha.

2. Pošta: Květen - Č.J. 13 – 19 Červen – Č. J. 20 - pozvánka na konferenci ÚS, návrh na řešení přestupků, Č.J. 21 – faktura za rychlenou štiku.

3. Kontrola usnesení: Usnesení splněno ve všech bodech.

4. Kontrola kroniky: Kroniku ke kontrole předložila kronikářka MO p. Anna Kratochvílová.

5. Kontrola plnění rozpočtu a kontrola účtu: P. Štěrba přečetl plnění rozpočtu a stav účtu. Momentální příjmy činí 269826,-Kč a výdaje činí 422493,-Kč.

6. Jarní osazení rybníků a revíru: Jarní osazení rybníků bylo splněno podle plánu. Osazení revíru viz. příloha č. 1.

7. Kontrola nájemních smluv: Z důvodu digitalizace pozemků přišly od Městského úřadu v Horažďovicích nové návrhy nájemních smluv.

/Jednatel MO p. Novák bude zjišťovat právnické podklady k těmto nájemním smlouvám. /

8. Průběžné plnění oprav a údržby: Ze strany baštýřů nebyly vzneseny žádné požadavky na opravy a údržbu. Z důvodů povodně byla poničena hráz rybníku V. Prácheň. Po přesném zjištění škod se bude o opravě jednat na příští schůzi výboru.

9. Diskuse: - P.Kácha oznámil výboru, že se z rodinných a pracovních důvodů nemohl zúčastnit konference ÚS. - P. Štěrba připomněl, že by se měly stanovit a vyplatit zálohy baštýřům. - P. Senft byl upozorněn kolegou, že máme na Lipanovi špatné označení naší organizace. P. Štěrba tam nahlédne. Bude-li třeba, pošleme žádost na opravu tohoto označení. Dále pak p. Senft sdělil, že mu volal člen rybářské stráže p. Maršálek a Žádal Hlášenky o přestupku. P. Hobl se dotazoval, zda se bude někam dávat rupin.

10. Usnesení: 1/ Výbor bere na vědomí zprávu o hospodaření prvních pět měsíců roku. 2/ Výbor provedl kontrolu předložené kroniky MO ČRS Horažďovice. 3/ Výbor navrhuje projednání nových podmínek nájemních smluv na rybníky od města Horažďovice. 4/ Příští schůze výboru - dle plánu činnosti výboru. Případnou mimořádnou schůzi výboru svolá předseda MO p. Kácha. Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

11. Závěr: Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha.

Zapsala Anna Kratochvílová.