ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 4. 4. 2011

11.04.2011 20:22

ZÁPIS  ZE  SCHŮZE  VÝBORU  MO  ČRS  HORAŽĎOVICE     4. 4. 2011

Přítomni : Augustín, Kácha, Hobl, Štěrba, Tesař, Balíček, Novák, Kratochvílová – výbor
                   Procházka  - DK

 

Program :     1.  Zahájení
                       2.  Kontrola usnesení
                       3.  Pošta
                       4.  Plán oprav a údržby
                       5.  Rozvoz obilí
                       6.  Kroužek mladých rybářů
                       7.  Hodnocení členské schůze
                       8.  Nájemní smlouva Mokrá
                       9.  Stanovení funkcí výboru
                     10.  Diskuse
                     11.   Usnesení
                     12.   Závěr

 

1.      Zahájení : Schůzi zahájil p. Hobl.

 

2.      Kontrola usnesení : Splněny všechny body, kromě bodu 3 .

 

3.      Pošta :  Předloženy došlé faktury, č.j - 8 – 14/11
              Dopis od MěÚ  - zaregistrováno na město Horažďovice.
              Dopis od OÚ Velké Hydčice – souhlas se stavbou rybníku Velká Prácheň.
              Dopis od OŽP Horažďovice – schválení pasportu na Velkou Prácheň.
              Dopis od OŽP Horažďovice – přerušení řízení s výzvou k odstranění chyb
              v žádosti o Povolení o nakládání s vodami. Chyby musí být odstraněny do
              31.5.2011.

 

4.      Plán  oprav a údržby: MěÚ Horažďovice požaduje doplnění a konkretizaci údržby
                                       odtokových struh.
                                       K obtoku jezu Jarov bylo vydáno stavební  povolení.
                                       Stavba již byla zahájena.
                                       Rovněž byla podána žádost o srovnání a vyčištění odtokové
                                       strouhy ze Žebráku a dol. Baláče.

 

5.      Rozvoz obilí:   Zbytek obilí  bude rozvezen do 10-ti dnů. Za rozvoz je odpovědný
                         p. Jedlička.

 

6.      Kroužek mladých rybářů, příprava závodů……..14.5.2011

 

7.      Hodnocení členské schůze: Výbor hodnotil účast na členské schůzi, která se konala
                                                 dne 25. 3. 2011 v KD Horažďovice. Účast členů byla v le-
                                                  tošním roce lepší. Celkem se zúčastnilo 64 členů  MO ČRS.

 

8.      Nájemní smlouva Mokrá:  Nájemní smlouva na rybník Mokrá  byla podepsána a to
                                                s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

9.      Stanovení funkcí výboru: Výborem byly schváleni statutární zástupci MO ČRS
                                              Horažďovice.

 

10.   Diskuse:  .
                  P. Kácha do pondělí 11.4.2011 zavolá, bude-li mít geometrické zaměření
                   stavby ……?
                  P. Kácha se zúčastní Aktivu hospodářů, který se koná v Pzni dne 6.4.2011.
                  P. Procházka podal návrh, na opatření povolení k údržbě, (opravě) Sv. Anny.    
                  P. Kácha se do příští schůze  pozeptá na dotace ohledně rybníku   
                  Neprachovy, a na základě zjištění se bude rozhodovat, zda se rybník
                  ponechá ve vlastnictví a nebo nabídne k prodeji.

 

11.  Usnesení:  1.  Stanovení funkcí výboru.
                    Výbor schvaluje tyto statutární zástupce:
                    HOSPODÁŘ – p. Ladislav Augustín
                    JEDNATEL – p. Václav  Novák
                    PŘEDSEDA – p. Rudolf Kácha Ing.
                    Statutární zástupci organizace  - p. R. Kácha Ing. a p. Novák   
                    2. Předání funkcí
                    Výbor schvaluje předání funkcí  individuálně , za účasti člena DK.
                    3. Výbor schvaluje výši odměn pro baštýře, jak byly navrženy
                    p. Augustinem.

Navržené usnesení  bylo schváleno všemi hlasy.

 

       12.Závěr:  Schůzi ukončil p. Hobl.
                                                                   Zapsala:  Anna Kratochvílová