ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 4. 3. 2014

11.03.2014 18:01

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 4. 3. 2014
Přítomni: Kácha, Štěrba, Balíček, Tesař, Novák, Kratochvílová, Senft DK: Hanzlík
1. Zahájení 2. Pošta 3. Kontrola usnesení 4. Stav členské základny 5. Připravenost skladu, jarní výlovy (obilí, technika) 6. Brigády a práce na duben 7. Příprava členské schůze 8. Rybářské závody 9. Zpráva DK 10. Plán nasazení 11. Diskuse 12. Usnesení 13. Závěr
1. Zahájení: Schůzi zahájil předseda MO p. Kácha.
2. Pošta: Č.J. 11 – 13 Faktura za nájem na rybníky 2572,-Kč. Dopis od státního pozemkového úřadu (ryb. Biologický). Přihláška za nového člena MO. Miroslav Slivoně, Zadní Zborovice č.p. 53. 3. Usnesení: Splněno ve všech bodech.
4. Stav členské základny: P. Tesař informoval výbor o stavu členské základny. K dnešnímu datu máme celkem 251 členů. Z toho 32 dětí, 9 mládež. Z 210 členů dospělých je 20 ZTP a ZTPP. Bylo proškoleno 9 nových členů.
5. Připravenost skladu: Na jarní výlovy vše připraveno a v pořádku. Obilí je zatím také dostatek. Stanovená data jarních výlovů viz usnesení.
6. Brigády a práce na duben: V současné době probíhá vysekávání rybníků Komušín, Dolní a Horní Balatý.
7. Příprava členské schůze: Vše připraveno a zajištěno, případné připomínky se mohou ještě dořešit na dubnové schůzi výboru.
8. Rybářské závody: Příprava se přesouvá na příští dubnovou schůzi výboru.
9. Zprávu DK: Se zprávou DK výbor obeznámil p. Hanzlík.
10. Plán nasazení: Hospodář MO p. Senft obeznámil výbor s plánem nasazení.
11. Diskuse: P. Senft podal návrh, že by výbor měl určit jednoho člena výboru, který by měl zjistit podmínky, kalkulaci a ostatní věci spojené s opravou rybníka Biologický. P. Balíček se nabídl, že zjistí předběžně ceny a podmínky dopravy a dodání potrubí. P. Novák podal návrh na úpravu rybářského řádu na rybník Rekreační.
12. Usnesení: 1/ Výbor schválil nového člena MO p. Miroslava Slivoně , Zadní Zborovice č.p. 53. 2/Výbor bere na vědomí zprávu DK. 3/ Výbor stanovil termíny jarních výlovů a to takto: - 22.3.2014 výlov rybníku Mokrá - 29.3.2014 výlov rybníku Neprachovy Výlovy začínají vždy od 7.oo hodin. Lovce zajistí p. Šimice. Při výlovech obou rybníku výbor odsouhlasil prodej ryb. 4/ Výbor schválil nové podmínky rybolovu na rybníku Rekreačním. Dále pak výbor schválil začátek sportovního rybolovu na rybníku Rekreačním a to od 1.5.2014. Povolenky na tento sportovní rybník se budou prodávat od 18.4.2014. Povolenky prodává p. Tesař. 5/ Školení rybářské stráže se koná 15.3. 2014 v 9.oo na sádkách MO. 6/ Výbor stanovil rybářské stráži nejméně 30 kontrol během roku. V případě účasti pořádání rybářských závodů mají 10 kontrol splněno. Jinak na Rekreační rybník je povoleno pouze 5 kontrol. V případě nesplnění počtu kontrol posoudí výbor MO výdej povolenky zdarma. Usnesení bylo jednohlasně schváleno. Příští schůze výboru se koná 1.4.2014 na sádkách MO. 13. Závěr: Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha.
Zapsala: Anna Kratochvílová.