ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽDOVICE 4. 11. 2014

05.11.2014 16:45

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽDOVICE 4. 11. 2014
Přítomni: Novák, Kácha, Šimice, Vavřička, Tesař, Štěrba, Kratochvílová. DK: Hanzlík, Převrátil, Tauchen.
1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Pošta 4. Zpráva o zarybnění revíru 5. Hodnocení výlovů 6. Hodnocení práce baštýřů 7. Splnění brigádnických povinností a plánu oprav 8. Plán činnosti výboru na rok 2015 9. Diskuse 10. Usnesení 11. Závěr
1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Kácha.
2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze výboru bylo splněno ve všech bodech.
3. Pošta: Č. J. 24 – 26 - Vyúčtování nákladů na zarybnění 2800,-Kč. - Upomínka na nezaplacenou fakturu ASAVET. - Vyjádření k vypouštění odpadních vod na rybníku Neprachovy.
4. Zpráva o zarybnění revíru: Zarybnění revíru bylo splněno.
5. Hodnocení výlovů: Hodnocení se přesouvá na příští schůzi výboru.
6. Hodnocení práce baštýřů: Hodnocení se přesouvá na příští schůzi výboru.
7. Splnění brigádnických povinností a plánu oprav: Nebyly žádné brigády členů MO. Na rybníku Biologickém se bude zjišťovat rozsah škody na výpusti. Rozsah škody zjistí p. Vavřička a p. Polan.
8. Plán činnosti výboru na rok 2015: Předloží předseda MO p. Kácha na prosincové schůzi výboru.
9. Diskuse: P. Novák – podal dotaz, zda se nakupuje násada Amura. - Na výlov rybníka Rábí je zapotřebí vzít alespoň čtyři husté kesery. - Dále pak je třeba se domluvit na vyvápnění rybníka Rábí. - Je potřeba zažádat o nový registrační list. - Po výlovu rybníka Rábí bude potřeba spočítat, kolik bude třeba nové násady. - Sádka č. 4 se nechá na K1. - Bylo by dobré požádat Městský Úřad v Horažďovicích o vyřezání větví na rybníku Mokrá. - Dále pak upozornil p. Novák na to, že by bylo potřeba novým baštýřům na rybnících vždy vše řádně ukázat. - Projednat špatnou práci baštýře na sádkách. P. Vavřička - zmínil se opět o špatném stavu výpusti na rybníku Biologickém.
10. Usnesení: 1/ Výbor schvaluje koupi vápna na vyvápnění rybníků. 2/ Předseda DK p. Hanzlík určuje přístupem do Lipana k výběru pošty člena DK p. Ladislava Tauchena. Na e-mail - ladislavtauchen@tiscali.cz. 3/ DK chce být vždy informována o nákupu ryb, a poté se rozhodne, zda bude alespoň jeden její člen nákupu přítomen. 4/ P. Novák pošle písemnou žádost na ořezání větví na rybníku Mokrá MěÚ Horažďovice. 5/ Příští schůze výboru se bude konat 2. 12. 2014 na sádkách MO. 6/ Na základě rozhodnutí s hospodářem, zaujme výbor stanovisko k vypouštění odpadních vod na rybníku Neprachovy.
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
11. Závěr: Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha.
Zapsala: Anna Kratochvílová.