ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 30. 9. 2014

13.10.2014 06:14

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 30. 9. 2014
Přítomni: Kácha, Novák, Štěrba, Balíček, Senft, Vavřička, Kalčík, Kratochvílová. DK: Převrátil, Tauchen.
1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Plán výlovů 4. Návrh na svazová vyznamenání 5. Zpráva o počtu mladých rybářů 6. Zpráva o plnění plánu oprav a brigád 7. Diskuse 8. Usnesení 9. Závěr
1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Kácha.
2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze bylo splněno ve všech bodech.
3. Plán výlovů: Byly navrženy data výlovů a to takto. 18. 10. 2014 – rybníky Mokrá, M. Prácheň, V. Prácheň 25. 10. 2014 – rybník Rekreační 1. 11. 2014 – rybník Biologický 8. 11. 2014 – rybníky Rábí, Komušín, H. Balatý
Sraz lovců vždy v 7.00 hodin. Lovce obvolá p. Šimice.
4. Návrh na svazová vyznamenání: Stříbrný odznak: Kácha, Tesař, Štěrba, Pešek. Bronzový odznak: Senft, Kalčík, Převrátil, Hanzlík, Mareš, Šefl ml., Sieber Lad.
5. Zpráva o počtu mladých rybářů: Přesouvá se na listopadovou schůzi výboru.
6. Zpráva o plnění plánu oprav a brigád: V současné době nejsou hlášeny žádné brigády. V plánu je stále oprava výpusti na rybníku Biologickém. Po vypuštění rybníka při podzimním výlovu bude znát dostatečně rozsah poškození.
7. Diskuse: P. Novák - upozornil, že je potřeba odkalit šachtu na rybníku Biologickém. Poté ještě podal návrh, zda by nebylo vhodné přemístit vagón od pana Kolaříka. Vagón je umístěn na soukromém pozemku. Dále pak, zda by se při výlovu rybníka rekreačního nemohl prohrábnout hrabátkem nános, který tam při vypouštění vzniká. Zůstávají za ním ryby. P. Balíček – Sdělil, že u auta V3S proběhla výměna pneumatik a tak je potřeba ty staré odepsat z inventáře. P. Vavřička – Navrhnul udělat na Svaté Anně brigádu, a také už začít opravovat výpusť na Biologickém rybníku. P. Vavřička podal návrh na umístění loďky na rybník Biologický z důvodu zavážení krmení. P. Kalčík – informoval výbor, že je možný nákup 2 – 4 q ryb z Budětic. P. Tauchen – podal dotaz, zda byly přetlumočeny požadavky z Členské schůze na Krajský rybářský svaz. Dále pak informoval o špatném stavu strouhy od rybníka Zmrzlík, a zda by se s tím nemělo něco dělat.
8. Usnesení: 1/Výbor stanovil a odsouhlasil data výlovů: - 18. 10. 2014 – rybníky - Mokrá, M. Prácheň, V. Prácheň - 25. 10. 2014 – rybník Rekreační - 1. 11. 2014 – rybník Biologický - 8. 11. 2014 – rybníky – Rábí, Komušín, H. Balatý Sraz lovců vždy v 7.00. hodin. Lovce obvolá p. Šimice. 2/ Výbor odsouhlasil návrhy na svazová vyznamenání. 3/ Výbor rozhodl změny: Sportovní odlov na rybníku Rekreačním se od příštího roku ruší. 4/ Další schůze výboru je stanovena na 4. 11. 2014. Konat se bude na sádkách MO. Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 9. Závěr: Schůzi výboru zakončil předseda MO p. Kácha.
Zapsala: Anna Kratochvílová