ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3. 9. 2012

06.09.2012 20:12

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3. 9. 2012

 

Přítomni: Kácha, Novák, Černý, Augustín, Štěrba, Balíček, Jedlička, Hobl,
                  Kratochvílová.
DK: Blažek, Procházka.

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Pošta
 4. Dodání Lipanů
 5. Plán výlovů
 6. Připravenost auta a nářadí
 7. Kontrola kroniky
 8. Diskuse
 9. Usnesení
 10.  Závěr

   
 1. Zahájení: Schůzi zahájil předseda MO p. Kácha.
 2. Kontrola usnesení: Usnesení minulé schůze bylo splněno.
 3. Pošta: Č.J. 42  -  Odstranění vagónu
              Č.J. 43 – Přihláška  nového člena MO ČRS  Kanaloš David bytem Milčice 33
               Myslív.
 4. Dodání Lipanů: Dne 8. 9. 2012 má naše MO v Divišově k vyzvednutí 3500 ks Lipana.
 5. Plán výlovů:  6. 10.  - V. PRÁCHEŇ, KOMUŠÍN
                         20. 10. – D. BALATÝ, M. PRÁCHEŇ
                         27. 10. – RÁBÍ, H. BALATÝ

3. 11. – BIOLOGICKÝ
10. 11. – ŽEBRÁK

      6. Připravenost auta a nářadí: Auto je v současné době na technické prohlídce a bude
                                                           připraveno do týdne. Nářadí bude zkontrolováno v sobotu
                                                            8. 9. 2012 ve skladu s p. Petříkem.  

     7. Kontrola kroniky: Zapisovatelka p. Kratochvílová předložila k nahlédnutí dopsanou
                                         kroniku.

      8. Diskuse: P. Novák sdělil, že mu bylo nabídnuto poštovní spořitelnou nové bezplatné
                        konto pro MO ČRS.
                         P. Novák se ptal, zda se budoucí nový člen MO může proškolit dříve, než v daném
                         termínu.
                        P. Štěrba oznámil, že ještě nedorazily z kraje peníze za jarní zarybnění. 
                        P. Balíček informoval výbor o stavu auta. (Momentálně na technické kontrole).
                     P. Balíček podal návrh, zda by se neměl zvednout příplatek na krmení -  vzhledem k
                     dnešním cenám obilí.
                     P. Hobl upozorňoval na velice špatný stav sádek a tázal se, co s tím budeme dělat? 
                     V té souvislosti p. Novák sdělil, že by měli do 14 dnů být vyčištěny.
                     P. Jedlička informoval výbor, že na dětském táboře bylo 12 malých rybářů.
                     Poslední týden v červenci si zachytali na Rekreačním rybníku a byli velice spokojeni.
                     P. Kácha se zmínil, že se pokusí požádat p. Zbyňka Šimiceho, aby při výlovech dělal
                     vedoucího výlovů.
                     P. Černý informoval, že by mohl sehnat levné obilí.
                     P. Procházka připomněl, že se blíží datum pro obnovení smlouvy na rybník Rábí.

9. Usnesení:

1. Výbor schválil přijetí nového člena MO Davida Kanaloše.
2. Výbor schválil podzimní plán výlovů.
                  6. 10.  - V. PRÁCHEŇ, KOMUŠÍN
                 20. 10. – D. BALATÝ, M. PRÁCHEŇ
                 27. 10. – RÁBÍ, H. BALATÝ
                   3. 11. – BIOLOGICKÝ
                 10. 11. – ŽEBRÁK
3. P. Štěrba zjistí podmínky k nabízenému novému účtu pro  MO  ČRS.
4. P. Černý zjistí možnosti nákupu nabízeného obilí.
5. P. Kácha  zavolá do Divišova a zkusí domluvit jiný termín dovozu Lipana.
 

10. Závěr: Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha. 

 

 

                                                                    Zapsala Anna Kratochvílová