ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3. 6. 2014

08.06.2014 05:47

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3. 6. 2014
Přítomni: Kácha, Balíček, Novák, Šimice, Senft, Štěrba, Kratochvílová
DK: Převrátil, Hanzlík
1. Zahájení 2. Pošta 3. Kontrola usnesení 4. Jarní osazení chovných rybníků a revíru 5. Kontrola DK 6. Kontrola kroniky 7. Stav účtu a plnění rozpočtu 8. Plnění členských povinností 9. Hodnocení kroužku mladých rybářů 10. Diskuse 11. Usnesení 12. Závěr
1. Zahájení: Červnovou schůzi výboru zahájil předseda MO p. Kácha.
2. Pošta: Č.J. 19 – 20 Poslání dodatku nájemní smlouvy na kraj , a vrácení smlouvy z kraje zpět.
3. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze výboru splněno ve všech bodech.
4. Jarní osazení chovných rybníků a revíru: Hospodář MO p. Senft seznámil výbor s průběhem jarního osazení rybníků a revíru. Viz příloha č. 1.
5. Kontrola DK: Dozorčí komise provedla kontrolu na rybnících MO. Neshledala žádné nedostatky. Rybníky jsou vysekané a v pořádku.
6. Kontrola kroniky MO: Výbor provedl kontrolu kroniky MO. Předložila p. Kratochvílová.
7. Stav účtu a plnění rozpočtu: O stavu účtu a plnění rozpočtu informoval výbor p. Štěrba. Dle posledního dubnového výpisu z účtu činí – příjmy -280 724,-Kč
- výdaje – 385 715,- Kč
8. Plnění členských povinností: Zatím nebyly členy MO nahlášeny žádné brigády.
9. Hodnocení kroužku mladých rybářů: Přesouvá se na příští schůzi výboru. (září)
10. P. Senft- zjistil že organizace žádají odškodné, které působí vydra říční. Navrhnul, že bychom mohli požádat také, neboť v naší MO páchá vydra říční také nemalé škody. P. Převrátil – sdělil výboru, dotaz člena MO p. Bruknera, zda mi mohl nastražit na rybníce Rekreačním bójku na sumce, (ulovil sedřené líny).
11. Usnesení: 1/ Výbor souhlasí se zjištěním rozsahu úniku vody na výpusti rybníku Biologickém. Dle rozsahu škody pak nákup betonových rour. 2/ Výbor schvaluje akci v období července položit bójky na odlov sumce na rybníku Rekreačním. Zúčastní se členové výboru. Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
12. Závěr: Schůzi zakončil Předseda MO p. Kácha.
Zapsala: Anna Kratochvílová