ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3. 5. 2016

09.05.2016 20:20

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3. 5. 2016

 

Přítomni: Vavřička, Senft, Balíček, Šimice, Tesař, Štěrba, Jedlička – výbor, Hanzlík – DK

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení

3. Pošta

4. Jarní osazení chovných rybníků

5. Kontrola stavu obilí

6. Hodnocení členské schůze

7. Činnost kroužku mladých rybářů

8. Příprava závodů

9. Diskuse

10. Usnesení

11. Závěr

 

1. Schůzi zahájil místopředseda MO p. Vavřička.

2. Usnesení minulé schůze bylo splněno.

3. Pošta nebyla z důvodu nepřítomnosti jednatele.

4. Jarní osazení chovných rybníků. Zprávu přednesl hospodář MO p. Senft. Rybníky nasazeny podle omezených možností. Rybník Žebrák zůstává neosazený z důvodu předpokládané opravy. Štika bude nasazena na sádky. Písemný přehled nasazení předloží hospodář na další schůzi.

5. Kontrola stavu obilí. P. Balíček - obilí je připraveno na autě a bude v tomto týdnu rozvezeno.

6. Hodnocení členské schůze. P. Vavřička – velmi nízká účast členů.

7. Činnost kroužku mladých rybářů. P. Jedlička – do kroužku dochází 26 dětí. Předpokládá se jejich účast na závodech. Noví členové mají první povolenku zdarma.

 

8. Příprava závodů: Viz usnesení.

9. Diskuse: P. Senft informoval o aktivu hospodářů. Od r. 2016 bude hájený okoun. Možnost čerpání dotací ze SZIF. 50% spoluúčast organizací. Pravděpodobné zvýšení členských příspěvků na 500,- pro dospělé.

P. Balíček znovu upozornil na nutnost opravy výpusti z rybníka Biologického.

 

10. Usnesení.

1) Výbor bere na vědomí hodnocení členské schůze.

 

2) Hospodář p. Senft předloží na příští schůzi písemný přehled nasazení chovných rybníků.

 

3) Rybářské závody se uskuteční v sobotu 21. května 2016 na rybníku Rekreačním. Příprava závodů proběhne od 16 hodin v pátek 20. 5. Závody začínají prezentací od 6 hodin. Členové rybářské stráže se závodů zúčastní jako rozhodčí. Zajistí vedoucí RS p. Novák. Občerstvení zajistí p. Balíček a p. Kratochvílová. Ceny jsou již zajištěny.

 

4. Příští schůze výboru proběhne v jednací místnosti na sádkách MO.

 

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

 

11. Schůzi ukončil p. Vavřička.

Zapsal Mgr. Josef Štěrba