ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3.2.2020

04.02.2020 20:45

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3.2.2020 

 

Přítomni: Kácha, Šimice, Senft, Vavřička, Kalčík, Kratochvílová, Jedlička DK: Hanzlík 

1. Zahájení

 

2. Pošta 

 

3. Kontrola usnesení 

 

4. Splnění rozpočtu 2019, návrh rozpočtu na rok 2020 

 

5. Plán údržby a oprav 

 

6. Zpráva DK 

 

7. Rybářská stráž příprava 

 

8. Plán osazení chovných rybníků 9. Příprava Členské schůze 

 

10. Návrh na svazová vyznamenání 

 

11. Diskuse 

 

12.Usnesení 

 

13. Závěr 

 

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil p. Kácha. 

2. Pošta: Čj. 1/2020 Město Horažďovice- Seznámení s podklady rozhodnutí jez Mrskoš.¨ Došla přihláška za nového člena p. Tomáše Janoše, Holkovice č.p. 46. 

3. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno . 

4. Splnění rozpočtu 2019, návrh rozpočtu na rok 2020: Splnění a návrh vypracovala a předložila výboru MO Anna Kratochvílová. (př. 1,2) 

5 Plán údržby a oprav: Předkládá se ke schválení projektová dokumentace, na opravu rybníku M. Prácheň, takže oprava stále trvá, po jarním výlovu se bude opravovat i rybník Mokrá. 

6. Zpráva DK: Zprávu přednesl p. Hanzlík. Pokladna a účetnictví souhlasí se všemi doklady, a je řádně vedeno. Kontrola pokladny a účetnictví byla provedena 25.1.2020. př.3. 

7. Rybářská stráž: P. Senft nechce vykonávat vedoucího rybářské stráže. Hledá se náhrada na tuto funkci. 

8. Plán osazení chovných rybníků : O osazení informoval hospodář p. Senft. 

9. Příprava členské schůze: Datum byl stanoven na minulé schůzi výboru a v še je řádně připraveno a zajištěno. 

10. Návrh na svazová vyznamenání:Byla navržena svazová vyznamenání za dlouholeté členství pro - p. Kácha, Senft, Vavřička, Sieber Ladislav, Sieber Karel, Hanzlík, Peleška, Šefl, Smitka, Blažek. 

11. Diskude: P. Vavřička – je potřeba vyčistit odtok rybníka Rekreačního a také rybníka Komušín. Navržení nových členů DK. (Sieber K., Sieber L., Vondryska M., Malý J.) 

12. Usnesení: 

1/ Výbor schválil navržená svazová vyznamenání za dlouholeté členství pro p. Kácha, Senft, Vavřička, Sieber Ladislav, Sieber Karel, Hanzlík, Peleška, Šefl, Smitka, Blažek. 

2/ Výbor schválil za nového člena MO ČRS Horažďovice p. Tomáše Janoše, Holkovice č.p. 46. 

3/Výbor bere na vědomí návrh za nové členy DK. Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

13. Závěr: Schůzi zakončil p. Kácha. Příští schůze výboru se koná dne 16.3.2020 od 18.00 hod v Restauraci u Hlaváčků.