ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3. 2. 2015.

10.02.2015 19:07

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3. 2. 2015.
Přítomni: Kácha, Štěrba, Tesař, Vavřička, Novák, Kalčík, Kratochvílová DK: Hanzlík, Převrátil
1. Zahájení 2. Pošta 3. Kontrola usnesení 4. Splnění rozpočtu 2014, projednání rozpočtu 2015 5. Plán oprav a údržby 6. Zpráva dozorčí komise 7. Rybářská stráž příprava 8. Plán osazení chovných rybníků 9. Diskuse 10. Usnesení 11. Závěr
1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Kácha.
2. Pošta: Č. J. 3 – 11
3. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno až na bod č. 1.
4. Splnění rozpočtu 2014, projednání rozpočtu 2015: Se splněním rozpočtu za rok 2014 a návrhem rozpočtu na rok 2015 nás seznámil ekonom MO p. Štěrba.
5. Plán oprav a údržby: Z důvodu nepřítomnosti hospodáře se přesouvá na příští schůzi výboru.
6. Zpráva dozorčí komise: Se správou DK seznámil výbor p. Hanzlík. Sdělil, že u provedených kontrol – pokladna, účetnictví, nebyly nalezeny žádné nedostatky a vše bylo v pořádku.
7. Rybářská stráž příprava: Školení rybářské stráže se uskuteční v sobotu 14. 2. 2015 na sádkách MO od 9.oo hod.
8. Plán osazení chovných rybníků: Hospodář přepošle členům výboru e-mailem. Přesouvá se na příští schůzi výboru.
9. Diskuse: P. Novák – měl dotaz, zda se za nový úlovkový list – povolenku platí poplatek. P. Novák - oznámil, že p. Krejčí chce skončit ve funkci rybářské stráže. Zároveň oznámil, že p. Šimice a p. Bruckner mají o tuto funkci zájem. P. Novák – podepsal s p. Tichým dohodu o vodoteči na Sádkách. P. Kratochvílová – p. Ladislav Sieber sdělil, že by bylo potřeba vyčistit strouhu mezi rybníkem H. Balatý a D. Balatý. Zároveň by bylo potřeba vysekání rybníku H. Balatý.
10. Usnesení: 1/ Výbor bere na vědomí splnění rozpočtu za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015. 2/ Výbor bere na vědomí zprávu DK. 3/ Výbor schvaluje zásady rybářské stráže pro rok 2015 beze změny. 4/ Členská schůze je stanovena na 20. 3. 2015. Konat se bude v KD Horažďovice od 18.oo hod. 5/ Za vánoční prodej ryb výbor schvaluje odměnu zúčastněným 100,- Kč a 300,-Kč.(Částka bude odečtena z ceny povolenky na rybník Mokrá.) 6/ Příští schůze výboru se koná v Restauraci u Hlaváčků dne 3. 3. 2015 od 18.oo hod. Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 11. Závěr: Schůzi výboru zakončil p. Kácha.
Zapsala: Anna Kratochvílová.