ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 2. 7. 2012

12.07.2012 09:07

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 2. 7. 2012

 

 

Přítomni: Kácha, Novák, Augustín, Hobl, Štěrba, Balíček, Jedlička – výbor

                Blažek – DK

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení
 3. Pošta
 4. Zpráva o hospodaření v 1. pol. roku 2012
 5. Kontrola kroniky
 6. Stav zásob obilí
 7. Diskuse
 8. Usnesení
 9. Závěr  

 

 

 1. Zahájení: Schůzi zahájil předseda MO p. Kácha.

 

 1. Kontrola usnesení: Usnesení minulé schůze bylo splněno.

 

 1. Pošta:  č, j. 34 – 41 /12. Přihlášky za členy, faktury, smlouva o půjčce, dožádání od PČR ve věci vykradení skladu, oznámení o údržbě Mlýnského náhonu, rozhodnutí KÚ Plzeň o povolení stavby.

 

 1. Zpráva o hospodaření MO ČRS v 1. pololetí roku 2012: Předložil účetní p. Štěrba. Stav k 31. 5. 2012. Příjmy: 316807,- Kč, výdaje: 551545,- Kč.

 

 1. Kontrola kroniky: Bod přesunut na příští výborovou schůzi.

 

 1. Stav zásob obilí: Zprávu podal p. Jedlička. V současnosti všechny rybníky zavezeny. Přehled za jednotlivé rybníky: viz příloha.

 

 1. Diskuse:

P. Kácha – informoval o podmínkách smlouvy o půjčce od ÚS Plzeň. (oprava rybníku Neprochovy)

               - seznámil výbor s jednáním s majitelem jatek a se změnami v užívání části pozemku sádek MO.

             

P. Hobl – upozornil na nepořádek na sádkách a u vagónu MO.

 

P. Novák – upozornil na nepřesnosti  v přehledu zarybnění chovných rybníků, hospodář podal vysvětlení a přehled opraví.

                -  dotaz na hospodáře ohledně množství a použití Rupinu.

               - informoval o průsaku vody ve hrázi na Neprochovech.

 

P. Jedlička – seznámil výbor s možností nákupu obilí v roce 2013. Předběžný souhlas.

 

P. Balíček – povoleno složení panelů u rybníku Dolní Balatý.

P. Štěrba – informoval o dovezení vyznamenání a diplomů z ÚS Plzeň a předal předsedovi  metodický list o udělování vyznamenání.

 

P. Blažek – dozorčí komise provede v červenci kontroly u hospodáře, účetního a pokladníka. Termín bude upřesněn.

 

 

 1. Usnesení:

 

   1/  Výbor přijímá za nové členy Stanislava Pavlovského, Chanovice a Petra Hatu, Jetenovice po splnění vstupních povinností. Vyrozumí p. Tesař.

 

   2/  Výbor souhlasí s podmínkami smlouvy o půjčce s ÚS Plzeň a pověřuje předsedu a jednatele jejím podpisem.

 

   3/  Výbor bere na vědomí zprávu o hospodaření MO v 1. pololetí 2012.

 

   4/  Hospodář uvědomí baštýře na Neprochovech o sledování průsaku hráze a v případě zhoršení stavu podá baštýř ihned zprávu.

 

   5/  Hospodář zaúkoluje baštýře na sádkách přeplavením okřehku z hladiny rybníka a zabezpečením prostoru pro ovce.

 

  6/  Bude předán klíč od brány sádek p. Šeflerovi majiteli sádek, aby mohl vstupovat a udržovat svůj pozemek.

 

   7/  P. Balíček zajistí  odvoz přebytečné škváry ze sádek. Brigádníky zajistí p. Hobl. Termín bude domluven individuálně.

 

   8/  Pokladník p. Černý provede do 15. 7. výplatu záloh pro baštýře v loňské výši.

 

 

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

 

 1. Závěr: Schůzi ukončil předseda MO p. Kácha.

 

                             

                                                                           Zapsal Mgr. Josef Štěrba.