ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 2.6.2015

09.06.2015 17:50

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 2.6.2015

 

Přítomni: Novák, Šimice, Štěrba, Senft, Kratochvílová, Tesař, Jedlička, Moučka
          DK:  Hanzlík

 

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Pošta
4. Stav účtu a plnění rozpočtu
5. Kontrola kroniky
6. Plnění čl. povinností (brigády)
7. Průběžné plnění oprav a údržby
8. Hodnocení kroužku ml. rybářů
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr

 

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil jednatel MO p. Novák.

2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.

3. Pošta: Č. J. 20. Došlá přihláška za nového člena Marián Zdeněk, Komenského 1040 HD.

4. Stav účtu a plnění rozpočtu: Seznámil nás p. Štěrba. Příjmy a výdaje ke konci měsíce duben. Příjmy činí – 324 000,-Kč. Výdaje činí – 358 000,- Kč.

5. Kontrola kroniky: P. Kratochvílová předložila výboru k nahlédnutí dopsanou kroniku. Dopsaný rok 2014.

6. Plnění čl. povinností (brigády): P. Tesař informoval výbor o stavu odpracovaných brigádnických hodin. V současné době má nahlášeno 64 odpracovaných brigádnických hodin.

7. Průběžné plnění oprav a údržby: Momentálně se opravuje hráz na rybníku Mokrá. Hráz byla poškozena od hlodavců a odtékala voda. Byly navezeny kameny a hráz byla utěsněna. Další kameny na utěsnění budou ještě dovezeny. Hráz zatím nepropouští.

8. Hodnocení kroužku mladých rybářů: O kroužku ml. rybářů nás přišel informovat p. Moučka. Na kroužek chodilo 12 dětí. Členové kroužku se zúčastnili soutěže Zlatá udice, která proběhla 25.4.2015 na rybníku Rekreačním. Opět vedoucí kroužku pořádají pro mladé rybáře letní tábor.

9. Diskuse: P. Senft informoval o nedodání násady Štiky, která měla být nasazena na Sádky. (Násada uhynula v líhni.) Přislíbil ale násadu Lína 0.

P. Hanzlík se informoval, jak je to v současné době s webovými stránkami. P. Novák podal návrh, dát vedení stránek p. Tesařovi.

P. Štěrba se ptal, zda už se mohou proplácet slíbené příspěvky na nové broďáky.

10. Usnesení: 1/ Výbor bere na vědomí, že kroužek ml. rybářů končí trénink na rybníku
                               Mokrá.
                         2/ Výbor provedl kontrolu vedení kroniky.
                         3/ Podle možností se členové výboru zúčastní Dne dětí.
 

Příští schůze výboru se koná 1. 9. 2015 na sádkách MO. Bude-li potřeba, naléhavé jednání, svolá mimořádnou schůzi p. Kácha.

 

                                                                                  Zapsala: Anna Kratochvílová