ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 2. 2. 2016

04.02.2016 14:18

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 2. 2. 2016

Přítomni: Kácha, Vavřička, Senft, Kalčík, Tesař, Štěrba, Jedlička – výbor

                  Hanzlík – DK

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení

3. Pošta

4. Zpráva o hospodaření v roce 2015 a rozpočet na rok 2016

5. Plán oprav a údržby

6. Zpráva dozorčí komise

7. Diskuse

8. Usnesení

9. Závěr

 

1. Schůzi zahájil předseda MO p. Kácha.

2. Kontrola usnesení: Všechny body usnesení minulé schůze byly splněny.

3. Pošta: Nebyla z důvodu nepřítomnosti jednatele.

4. Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2015: Předložil ekonom p. Štěrba.  Celkové příjmy 566989,- Kč, celkové výdaje 676560,- Kč. Dále byl předložen a projednán návrh rozpočtu na rok 2016.

5. Plán oprav a údržby:  Předložil hospodář p. Senft. Plánuje se odbahnění rybníků v nájmu od města Horažďovice za předpokladu získání dotací. Nutná oprava hráze na Žebráku. Další opravy a údržba podle finančních možností a požadavků baštýřů.

6. Zpráva dozorčí komise: Přesunuta na březen.

7. Diskuse:

Informace o školení rybářské stráže 6. 2. 2016. Vede p. Novák.

Rybářský kroužek navštěvuje 25 mladých rybářů – inf. p. Jedlička.

Příští výborová schůze se uskuteční 1. března v restauraci U Hlaváčků.

8. Usnesení:

1/ Výbor schvaluje za nové členy MO p. Karla Januse, Břežany 86 a p. Libora Bůžka, Horažďovice, ul. 5. Května. Vyrozumí p. Tesař.

2/ Výbor bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za rok 2015 a schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016.

3/ P. Tesař bude na příští schůzi informovat o počtu a hmotnosti ryb ulovených na rybníku Mokrá a členové výboru se vyjádří k dalšímu fungování sportovního odlovu ryb v roce 2016.

Navržené usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

9. Závěr: Schůzi ukončil předseda MO p. Kácha.

 

                                                                                         Zapsal: Mgr. Josef Štěrba