ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 1.4.2019

04.04.2019 21:15

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 1.4.2019


Přítomni: Kácha, Šimice, Kalčík, Kratochvílová, Balíček, Jedlička
DK: Hanzlík1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Kontrola nájemních smluv
4. Zpráva kroužků mladých rybářů
5. Brigáda na květen
6. Nasazení revíru a chov. rybníků
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr


1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Kácha.

2. Kontrola usnesení: Usnesení z minul schůze splněno ve všech bodech.

3. Kontrola nájemních smluv: Kontrolu provedl p. Blíček. Vše bez problémů.

4. Zpráva kroužku mladých rybářů: Zprávu podal p. Jedlička. V současné době má kroužek 7 dětí, 2x byli již chytat na řece. Vedoucí p. Jedlička poprosi výbor, zda by mohl s dětmi chytat na rybníku Mokrá.

5. Brigády na květen: Budou se vytahovat napadané větve z rybníku Rekreačního, aby byl připraven na jarní závody.Termín bude vyvěsen ve vývěsce, nebo na facebookových stránkách.

6. Nasazení revíru a chovných rybní: Při jarních výlovech koncem měsíce března, proběhlo zároveň osazení chovných rybníků a revíru Otava 5.

7. Diskuse: Nebyly žádné připomínky.

8. Usnesení: 1/Výbor odsouhlasil p. Jedličkovi , že může s kroužkem mladých rybářů chytat na rybníku Mokrá. Chytat mohou vždy v pátek za předpokladu šetrného zacházení s ulovenou rybou a při navracení ulovené ryby zpět do vody.
2/ Na webových a facebookových stránkách se osloví mladí rybáři, kterým již bylo 18 let, zda by neměli zájem účastnit se jarních a podzimních výlovů.

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

Příští schůze výboru se koná v pondělí 6.5.2019 od 18.00 hodin na vagonu MO.

Zapsala: Anna Kratochvílová