ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 1. 4.2014

05.04.2014 09:52

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 1. 4.2014

Přítomni: Kácha, Štěrba, Balíček, Kratochvílová
    DK: Převrátil

1. Zahájení
2. Pošta
3. Kontrola usnesení
4. Hodnocení členské schůze
5. Kontrola nájemních smluv
6. Zpráva kroužku mladých rybářů, zajištění soutěže
7. Brigáda na květen
8. Rybářské závody a Zlatá udice
9. Diskuse
10. Závěr

 

1. Zahájení: Schůzi zahájil p. Kácha.

2. Pošta: Nepředložena pro nepřítomnost jednatele MO p. Nováka

3. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.

4. Hodnocení čl. schůze: Přesouvá se na příští schůzi výboru.

5. Kontrola nájemních smluv: Přesouvá se na příští schůzi pro nepřítomnost jednatele p. Nováka.

6. Zpráva kroužku mladých rybářů, zajištění soutěže: Zpráva se přesouvá na příští schůzi výboru
                                         pro nepřítomnost p. Jedličky.         
7. Brigáda na květen: Přesouvá se na příští schůzi výboru pro nepřítomnost hospodáře p. Senfta.

8. Rybářské závody : Rybářské závody a soutěž Zlatá udice proběhnou v sobotu 3.5.2014 na
                rybníku Rekreačním.
9. Diskuse: P. Balíček informoval výbor o koupi motoru a pokračující opravě automobilu V3S.

10. Závěr: Schůzi zakončil p. Kácha.
 

Pro malou účast členů výboru byla schůze neusnášeníschopná.

                                           Zapsala: Anna Kratochvílová