ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 1. 3. 2016

03.03.2016 15:26

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 1. 3. 2016

 

Přítomni: Kácha, Vavřička, Novák, Tesař, Kratochvílová, Kalčík, Senft, Jedlička,
        DK: Hanzlík, Tauchen

 

 

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Pošta
4. Stav členské základny
5. Počet nových členů po školení
6. Připravenost skladu (obilí, technika)
7. Zpráva DK
8. Brigády a práce na duben
9. Jarní výlovy
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr

 

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Kácha.

2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.

3. Pošta: Č. j. 4, Č. j. 5.

4. Stav členské základny: Ke dni 1. 3. 2016 je stav čl. základny 288 členů.

5. Počet nových členů po školení: Celkem bylo 27. 2. 2016 proškoleno 8 nových členů.

6. Připravenost sladu (obilí, technika) : Přesouvá se na příští schůzi výboru.

7. Zpráva DK: Zprávu dozorčí komise přečetl p. Hanzlík. Sdělil výboru, že všechny provedené kontroly proběhly v pořádku. Nebyly shledány žádné nedostatky a chyby.
Inventarizační komisí bylo odepsáno 6 kusů keserů.

8. Brigády a práce na duben: Stále platí plán práce a oprav z minulé schůze. Baštýř p. Sieber Karel potřebuje pročistit- prohrabat přítok k rybníku Dolní Balatý. Taktéž se musí počistit strouha od Sádek.

9. Jarní výlovy: Byly stanoveny takto – 2. 4. 2016 v sobotu 1/rybník Mokrá
                                                                                              2/rybník Malá Prácheň

                                                              3. 4. 2016 v neděli rybník Neprachovy
Začátek vždy v 7.00 hodin. Lovce svolá p. Šimice, a baštýře obvolá p. Senft.

10. Diskuse: P. Novák- informoval, že 6. 2. 2016 proběhlo školení rybářské stráže. Byla menší účast. Dále pak podepsal s p. Tichým dohodu o vodoteči. Město HD přislíbilo pokácet špatné stromy u skladu MO.(Proběhne po domluvě se životním prostředím). Dále pak upozornil, na dohledání dokumentace na přítokové roury vedoucí od mlýna Mrskoš.
P. Tesař – tázal se předsedy MO, zda budeme žádat Město Horažďovice o příspěvek na Zlatou udici.
p. Vavřička – Podal návrh, zda by se nemohl zakoupit nový křovinořez. Dále pak se ptal, zda by se na Sv. Annu nemohlo něco nasadit.

11. Usnesení: 1/Výbor odsouhlasil ukončení sportovního odlovu na rybníku Mokrá.
                       2/ Výbor schválil jarní výlovy takto:  2. 4. 2016 v sobotu 1/rybník Mokrá
                                                                                                                2/rybník Malá Prácheň
                                                                                3. 4. 2016 v neděli rybník Neprachovy
Začátek vždy v 7.00 hodin. Lovce svolá p. Šimice, a baštýře obvolá p. Senft.
                       3/ Výbor stanovil datum Rybářských závodů a Zlaté udice. Uskuteční se v so-
                           botu 21. 5. 2016, na rybníku Biologickém.
                       4/ Příští schůze výboru se koná v pondělí 4. 4. 2016 od 18.00 hod. v
                           Restauraci u Hlaváčků.

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

12. Závěr: Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha.
                                           

                                                                         Zapsala: Anna Kratochvílová.