ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 1. 3. 2010

02.04.2010 21:12

Přítomni: Augustín, Kácha, Moučka, Hobl, Štěrba, Tesař, Černý, Jedlička – výbor

                Procházka – DK

 

 

Program:  1.  Zahájení

2.      Kontrola usnesení

3.      Pošta

4.      Stav členské základny

5.      Připravenost techniky a skladu

6.      Příprava členské schůze

7.      Diskuse

8.      Usnesení

9.      Závěr

 

 

  1. Zahájení:  Schůzi zahájil předseda MO p. Augustín.

 

  1. Kontrola usnesení: Bod 5 trvá, ostatní splněno.

 

  1. Pošta: Dva dopisy, školení na motorovou pilu, oznámení Pozemkového fondu k výstavbě cyklostezky. Č. j. 16/10 -17/10.

 

  1. Stav členské základny: Informoval p. Tesař. Organizace má k 28.2. 2010 celkem 270 členů, z toho 55 mládež a děti a 16 členů ZTP. Byli proškoleni 3 noví členové.

 

  1. Připravenost techniky a skladu: Informoval hospodář p. Moučka. Sklad i technika připravena, obilí se bude zavážet podle požadavků baštýřů.

 

  1. Příprava členské schůze: Výbor projednal otázky spojené s přípravou a průběhem schůze, navrženo složení komisí a projednány organizační záležitosti.

 

  1. Diskuse: Byl dopracován návrh zásad sportovního rybolovu na rybníku Rekreačním, který bude předložen ke schválení členské schůzi.

 

  1. Usnesení:

 

         1/  Výbor pověřuje p. Procházku a p. Augustína nebo p. Moučku jednáním na OÚ Nalžovské Hory ohledně rybníka v Neprochovech.

 

         2/  Dne 27. 3. se uskuteční výlov rybníka Mokrá od 7 hodin. Zajistí p. Moučka, dopravu ryb /p. Vodička/ zajistí p. Augustín, občerstvení p. Kácha.

 

         3/  Výbor pověřuje p. Tesaře prodejem povolenek v roce 2010.

 

         4/   Výbor schvaluje p. Procházku jako baštýře na Sv. Anně. Předání zajistí hospodář.

 

         5/  Výbor schvaluje termíny brigád na 10. dubna a 15. května. Náplň práce a organizaci zajistí hospodář MO.

 

 

  Navržené usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

 

 

  1. Závěr:  Schůzi ukončil předseda MO p. Augustín.

 

                       

                                                                      Zapsal: Mgr. Josef Štěrba