ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 1. 2. 2010

02.04.2010 21:13

Přítomni: Augustín, Kácha, Moučka, Hobl, Štěrba, Černý, Tesař – výbor

                Hokr – DK  

 

 

Program:   1.  Zahájení

2.      Kontrola usnesení

3.      Pošta

4.      Plnění rozpočtu a návrh rozpočtu na rok 2010

5.      Plán oprav a údržby

6.      Příprava školení rybářské stráže

7.      Zpráva dozorčí komise

8.      Diskuse

9.      Usnesení

10.  Závěr

 

  1. Zahájení:  Schůzi zahájil předseda MO p. Augustín.

 

  1. Kontrola usnesení: Bod 1 zůstává, ostatní body splněny.

 

  1. Pošta: Vrácené povolenky, přihlášky, faktury. Č. j. 01- 15/10.

 

  1. Plnění rozpočtu a návrh rozpočtu na rok 2010: Předložil účetní MO p. Štěrba. Příjmy za minulý rok činily 566130,35 Kč, Výdaje byly 644369,-Kč. Celkově organizace hospodařila se ztrátou 78238,65Kč. V předloženém návrhu rozpočtu na rok 2010 se počítá s vyrovnanými příjmy a výdaji ve výši 553000,- Kč.

 

  1. Plán oprav a údržby: Informoval hospodář MO p. Moučka. V plánu jsou zahrnuty opravy projednávané na minulé schůzi.

 

  1. Příprava školení rybářské stráže: Stanoven termín a bude pozván p. Dort, člen profesionální rybářské stráže. Viz usnesení.

 

  1. Zpráva dozorčí komise: Člen DK p. Hokr informoval o provedených kontrolách. Zpráva DK v písemné podobě bude předložena na příští schůzi.

 

  1. Diskuse:

-         p. Augustín – informoval o jednání s p. Matouškem /MÚ Horažďovice/ ohledně plánované cyklostezky u rybníku Mokrá a možnosti dotací na odbahnění a opravu  sv. Anny.

-         P. Štěrba – informoval o změnách v placení silniční daně. Za rok 2009 bude nutné zaplatit silniční daň v plné výši / 10500,- Kč/.  V roce 2010 lze tuto daň snížit tím, že nebude vozidlo používáno celoročně a SPZ bude uložena do depozitu.

-         P. Tesař – navrhl zrušení karet členů, protože jsou převedeny do elektronické podoby. Bude projednáno později.

 

  1. Usnesení:

 1/  Výbor schvaluje za nové členy po splnění vstupních povinností Ivanu Hokrovou, Strakonická 168, HD, Petra Soukupa, Hornická 764, HD a Milana Hrdličku, Velký Bor. O termínu vstupního školení vyrozumí p. Tesař.

 

 2/  Školení rybářské stráže se uskuteční v sobotu 20. 2. od 14 hodin v salonku restaurace Na Růžku v Horažďovicích. Členy RS obešle p. Kácha.

 

 3/  Výbor schvaluje výsledky hospodaření a návrh rozpočtu MO na rok 2010, který bude předložen na členské schůzi.

 

 4/  Do konce března připraví hospodář MO nové smlouvy s baštýři na chovných rybnících.

 

5/  Předseda a jednatel MO projednají s OÚ Střelské Hoštice otázku brigád našich členů pro obec.

 

 6/ Výbor schvaluje provedení výměny elektroinstalace ve skladu MO za cenu do 7000,- Kč. Zajistí p. Augustín.

 

 7/  Výbor schvaluje vytvoření webových stránek MO ČRS Horažďovice p. Maršálkem a vstupní poplatek 3600,- Kč. Zajistí p. Tesař.

 

8/  Na příští schůzi budou předloženy návrhy na členy výboru ÚS, DK a jednotlivých komisí.

 

9/  Výbor projednal návrh systému sportovního rybolovu na Rekreačním rybníku. Na příští schůzi bude dopracován a poté předložen na jednání členské schůze.

 

10/ Začátek březnové schůze bude opět v 17 hodin.

 

 

Navržené usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

 

  1. Závěr: Schůzi ukončil předseda MO p. Augustín.

 

 

                                                              Zapsal Mgr. Josef Štěrba