ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS HORAŽĎOVICE 26. 3. 2010

12.04.2010 21:26

Program:  1. Zahájení

                 2. Volba mandátové komise

                 3. Volba návrhové komise

                 4. Volba volební komise

                 5. Zpráva předsedy MO

                 6. Zpráva hospodáře MO

                 7. Zpráva ekonoma MO

                 8. Zpráva dozorčí komise

                 9. Zpráva mandátové komise

                 10. Volba nových členů výboru a DK

                11. Předání ocenění členům MO

                12. Diskuse

                13. Volba delegáta na konferenci ÚS

                14. Usnesení

                15. Závěr

 

 

  1. Zahájení: Schůzi zahájil jednatel MO Ing. Kácha. Přivítal přítomné členy. Minutou ticha uctili přítomní památku zemřelých členů organizace. P. jednatel předložil program schůze, který byl bez připomínek schválen.

 

  1. Zvolena mandátová komise ve složení: Tesař, Moučka, Jedlička.

 

  1. Zvolena návrhová komise ve složení: Kácha, Hobl, Štěrba.

 

  1. Zvolena volební komise ve složení: Krejčí, Vaněček, Sieber.

 

5    Zpráva předsedy MO: Předseda MO p. Augustín seznámil členy MO s činností výboru v roce 2009.

 

6    Zpráva hospodáře MO: Předložil  ji hospodář MO p. Moučka. Informoval o zarybnění revíru a nejdůležitějších otázkách hospodaření MO.

 

7        Zpráva ekonoma MO: Mgr. Štěrba informoval o splnění rozpočtu MO za rok 2009. Příjmy  činily 566130,- Kč a výdaje 644369,- Kč. Hospodaření MO v roce 2009 skončilo ztrátou 78238,- Kč. Dále předložil návrh rozpočtu na rok 2010. Plánované příjmy jsou 553000,- Kč a výdaje 553000,- Kč.

 

8        Zpráva dozorčí komise: Zprávu přečetl předseda DK p. Procházka. Informoval o provedených kontrolách u funkcionářů MO a jejich výsledku. Upozornil na některé nedostatky.

 

9        Zpráva mandátové komise: Počet přítomných členů byl 67. Schůze je usnášeníschopná.

 

10    Volba nových členů výboru a DK: Hlasováním členů byli do výboru MO a dozorčí komise zvoleni všichni navržení kandidáti /viz usnesení/.

 

 

11    Předání ocenění členům MO:/viz usnesení/.

 

12    Diskuse: Vystoupení Mgr. Romana Krejčího, který na schůzi zastupoval starostku města. Informoval o aktivitách MÚ Horažďovice zejména v otázkách dotýkajících se činnosti rybářského svazu.

 

Dotaz p. Blažka na situaci kolem rybníka v Neprochovech a kritika činnosti výboru v této otázce. Požadoval vyčíslení ztrát a nákladů spojených s tímto dlouho nevyužívaným rybníkem. Odpověděli postupně p. Augustín, Moučka a Štěrba. Vysvětlovali složitost problému a obtížnost úředních jednání a hledání prostředků na opravu /dotace/.

 

Dotaz p. Hobla na výstavbu elektrárny na Jarově. Odpověděl p. Krejčí.

 

13    Volba delegáta na konferenci ÚS: Navržen a zvolen Ladislav Augustín..

 

14    Usnesení členské schůze: Předložil jednatel MO p. Kácha za návrhovou komisi. O usnesení bez připomínek hlasováno. Výsledek hlasování: pro 67, proti 0, zdržel 0.

 

15    Závěr: Jednatel MO p. Kácha popřál přítomným rybářům mnoho úspěchů v roce 2010 a schůzi ukončil.  

 

 

                                                               Zapsal: Mgr. Josef Štěrba