ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS HORAŽĎOVICE 8. 4. 2016

09.04.2016 20:06

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS HORAŽĎOVICE 8. 4. 2016

 

Program: 1. Zahájení 2. Volba mandátové komise 3. Volba návrhové komise 4. Zpráva místopředsedy MO – kontrola usnesení z minulé schůze 5. Zpráva o činnosti výboru MO 6. Zpráva mandátové komise o počtu přítomných 7. Zpráva hospodáře 8. Zpráva o hospodaření v roce 2015 a rozpočet na rok 2016 9. Zpráva DK 10. Předání ocenění členům MO 11. Volba delegáta na konferenci Územního svazu a Republikový sněm 12. Zpráva o hospodaření a činnosti Územního svazu 13. Diskuse 14. Usnesení 15. Závěr

 

1. Zahájení: Členskou schůzi zahájil předseda MO p. Kácha. Přivítal přítomné a hosta z Územního svazu p. Bílého a vyzval k uctění památky zesnulých členů MO minutou ticha. Poté seznámil přítomné s programem členské schůze. Program byl bez připomínek schválen.

2. Volba mandátové komise: Zvolena mandátová komise ve složení – Tesař, Kalčík, Kratochvílová.

3. Volba návrhové komise: Zvolena návrhová komise ve složení – Kácha, Vavřička, Štěrba.

4. Zpráva místopředsedy MO - Kontrola usnesení z minulé schůze: Zprávu přečetl p. Vavřička. Usnesení z minulé členské schůze splněno.

5. Zpráva o činnosti výboru MO: Zprávu o činnosti výboru za rok 2015 přečetl p. Kácha, a všem členům výboru poděkoval za výbornou spolupráci.

6. Zpráva mandátové komise: Zprávu mandátové komise přečetl p. Tesař, a informoval o počtu 34 přítomných členů Členské schůze. Členská schůze je usnášeníschopná.

7. Zpráva hospodáře MO: Zprávu přečetl hospodář MO p. Senft. Příloha č. 1.

8. Zpráva o hospodaření v roce 2015 a rozpočet na rok 2016: Zprávu přečetl ekonom MO p. Štěrba. Příloha č. 2. Výsledek hospodaření za rok 2015: Příjmy za rok 2015 celkem – 566989,33 Výdaje za rok 2015 celkem – 676560,63 Ztráta za rok 2015 celkem – 109571,30

Návrh rozpočtu na rok 2016: Příjmy – 907000,- Výdaje – 790000,- Plánovaný zisk – 117000,-

9. Zpráva DH: Zprávu DK přečetl p.Hanzlík. Příloha č. 3.

10. Předání ocenění členům MO: P. Václav Saidl, odznak za dlouholeté členství P. František Šefl ml., bronzový odznak III P. Zdeněk Pešek, stříbrný odznak

11. Volba delegáta na konferenci Územního svazu a Republikový sněm: Navržen a odsouhlasen p.Kácha. V případě nepřítomnosti p. Káchy, ho nahradí p. Vavřička.

12. Zpráva o činnosti Územního svazu: Zprávu přednesl host Členské schůze p. Bílý.

13. Diskuse: P.Šimice – upozornil na to, že někteří členové MO, nevyužijí čtyř výdejní ch termínů, aby si obstaraly včas povolenky. Poté je vydává doma p. Tesař ve svém volném čase. Navrhoval toto již za příplatek. P. Kácha na to reagoval tak, že p.Tesařovi bude zvednuto ohodnocení. P. Senft St. – Poukázal v diskusi na nízkou přítomnost členů na Členské schůzi. Ptal se, co se s tím dá dělat. P. Kácha a p. Bílý reagovali – situace je bohužel taková i v jiných organizacích. Členské schůze navštěvuje stále míň členů. P. Sieber K. – upozornil na chybu v Rybářském řádu, není tam zaznamenána nově stanovená lovná míra okouna a jeho hájení. P. Bílý na to reagoval, že příští rok se tato chyba napraví a vše se dotiskne. P. Bruckner- opět chce prosadit zákaz brození na mimo pstruhové vodě do 15. 4., Dále se dotazoval, proč se neudělají stejná pravidla pro všechny svazy, dále pak oznámil, že dal vytřít Lipany, a zda je svaz odkoupí. Ptal se, proč není Pstruh duhový v osazovacím plánu. Na tyto i jiné dotazy mu velice ochotně odpověděl p. Bílý z Územního svazu. P. Rezler se ptal, zda se bude vysazovat Pstruh na pstruhový revír. Reagoval hospodář MO p. Senft.

14. Usnesení: Návrh na usnesení Členské schůze přečetl p. Štěrba:

Členská schůze schvaluje: 1/Zprávu o činnosti MO v roce 2015 2/Účetní uzávěrku na rok 2015 3/Rozpočet na rok 2016 4/Zpráva hospodáře 5/Uspořádání závodů ve sportovním rybolovu pro členy MO na rybníku Rekreačním dne 21.5.2016 Informace budou vyvěšeny ve vývěsní skříňce, nákup cen v hodnotě 8000,- - 10000,- Kč. 6/ Členské povinnosti

Členské povinnosti:

a) V roce 2016 všichni, kdo si zakoupili, či zakoupí povolenku, zaplatí příspěvek do fondu společného hospodaření částku 500,-Kč. Pokud si člen odpracuje 10 hodin, bude mu tento příspěvek vrácen.

Od brigádnické povinnosti jsou osvobozeni členové vlastnící zdravotní průkaz ZTP a ZTP/P a členové starší 70 let, kteří jsou členy naší organizace déle než 10 let. Pozvánky na brigády vyvěšeny v informační skřínce. Na brigády budou stanoveny termíny, vždy bude stanoven vedoucí brigády, na kterého bude uvedeno telefonní číslo pro případnou domluvu. Zájemci se dostaví na udané místo s potřebným nářadím, vždy v 7.00 hodin, pokud nebude stanoveno jinak po dohodě s vedoucím brigády. b) I nadále pro následující období platí příspěvek na krmení od všech členů, kteří žádají o vydání povolenky, a to ve výši 100,-Kč.

Členská schůze bere na vědomí:

1) Zprávu dozorčí komise

2) Udělení svazových vyznamenání a ocenění

Členská schůze navrhuje delegáta na konferenci Územního západočeského rybářského svazu Ing. Rudolfa Káchu a navrhuje delegáta Republikového sněmu.

Členská schůze ukládá výboru MO: - Splnění plánu výroby násad pro osazení revíru - Vytvořit potřebné finanční prostředky pro chod MO - Pravidelně aktualizovat vývěsní skříňky - Spolupracovat s příslušnými orgány a organizacemi v péči o životní prostředí Pravidelně dle plánu činnosti vyhodnotit kvalitu vody na revírech a chovných rybnících MO.

Návrh schválen všemi hlasy.

15. Závěr: P.Kácha všem poděkoval za účast a popřál mnoho úspěchů v roce 2016 a tímto Členskou schůzi zakončil.

 

Zapsala: Anna Kratochvílová.