ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS HORAŽĎOVICE 25.3.2022

08.04.2022 18:39

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS HORAŽĎOVICE 25.3.2022


Program, účast: viz připojena presenční listina.

Jednání členské schůze zahájil místopředseda p. Josef Vavřička. Přivítal všechny zúčastněné

včetně hosta p. Štípka ze ZÚS a vyzval k uctění památky zesnulých členů MO minutou ticha. Poté seznámil přítomné s programem členské schůze, k němuž nebyly připomínky a byl tímto schválen.

1. Zvolena byla mandátová komise ve složení p.Kratochvílová, p. Polan a p. Siber K.
Pro hlasovalo 23 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů.

2. Zvolena byla návrhová komise ve složení p. Vavřička, p. Kalčík, p. Sieber L.
Pro hlasovalo 23 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů.

 

3. Zvolena byla volební komise ve složení p. Polan, p. Jedlička, p. Čadek.
Pro hlasovalo 23 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů.

4. Místopředseda MO p. Vavřička, zkontroloval usnesení z minulé schůze. Všechny úkoly byly splněny bez rozdílu.

5. Dále pak p. Vavřička přečetl zprávu předsedy o činnosti MO a výboru za období od poslední členské schůze. Zpráva je součástí zápisu.

6. Zprávu mandátové komise přečetla p. Kratochvílová a informovala o stavu členské základny 295 členů, a o počtu 23 zůčastněných členů. Schůze je usnášeníschopná.

7. Zprávu hospodáře MO přečetl Ing.Václav Senft. Zpráva je součástí tohoto zápisu.

8. Zprávu o hospodaření MO, účetní uzávěrce 2021, a návrh rozpočtu na rok 2022 přečetla ekonomka p. Kratochvílová. Zpráva je součástí tohoto zápisu.

9. Zprávu dozorčí komise přednesla její ředsedkyně p. Monika Havlová, ve které informovala o provedených kontrolách pokladny a účetnictí. Zpráva je součástí tohoto zápisu.


10. Z důvodu položení funkce stávajícího předsedy Ing.Rudolfa Káchy byl zvolen nový předseda MO p. Marek Muchna. Dále byl zvovu zvolen stávající výbor MO ve složení:
Místopředseda …......p. Josef Vavřička
Jednatel ….................p. Petr Balíček
Hospodář.................... Ing.Václav Senft
Zástupce hospodáře ….p. Milan Kalčík
Ekonom.......................p. Anna Kratochvílová
Pokladník....................p. Zbyběk Šimice
Mládež, vedení web. Stránek …..p. Dalibor Jedlička
Zapisovatelka, kronikářka......p. Anna Kratochvílová

Hlasovalo pro......23 členů, proti 0 členů, zdrželo se hlasování 0 členů.


Znovuzvolena byla rovněž DK ve složení:
Předsedkyně p. Monika Havlová
a členové DK p. Miroslav Vondryska a Martin Čadek.

Hlasovalo pro......23 členů, proti 0 členů, zdrželo se hlasování 0 členů.

11. Jako delegát na konferenci ÚS byl navržen a zvolen Ing. Václav senft.
Hlasovalo pro......23 členů, proti 0 členů, zdrželo se hlasování 0 členů.

12. Dále pak hospodář MO Ing. V. Senft seznámil zůčastněné o problematice sádek. Dal hlasovat, zda sádky o které má zájem město Horažďovice odprodat za městem nabídnutou cenu – 442 560,- Kč. Dle hlasování a diskuse bylo zjištěno, že členská schůze zásadně a jednohlasně s odprodejem sádek nesouhlasí.
Hlasovalo pro......23 členů, proti 0 členů, zdrželo se hlasování 0 členů.

13. Diskuse se ujal host ze ZÚS p. Štípek. Obeznámil zúčastněné členské schůze o hospodaření, novinkách a aktualitách ZÚS. Zmínil se i o uvedení do chodu nového informačního systému Lipan.
Dále si vzal slovo Ing. Václav senft, a informoval o plánu oprav rybníku Malá Prácheň.
P. Blažek vznesl dotaz zda by rybník Velká Prácheň nešel změnit na revír místního významu. Načež reagoval Ing. Senft, že je to ekonomicky velice nevýhodné. A byl by to problém i tento rybník zařadit jako revír ZÚS.
P. Bečvář měl dotaz na p. Štípka, zda je v jednání omezení docházek na pstruhové vodě. P. Štípek reagoval, že jsou to milné informace.
P. K. Sieber se ptal, zda ZÚS svaz nezvažuje omezení ulovených ušlechtilých ryb na povolenku. Opět reagoval p. Štípek,že ne a vysvětlil proč.
P. Šimice podal dotaz, zda ZÚS zvažuje o podpoře při vysazování původních říčních druhů ryb.


14. USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE Z 25.3.2022.
Členská schůze schvaluje: 1/ Zprávu o činnosti MO v roce 2021
2/ Účetní uzávěrku za rok 2021
3/ Rozpočet na rok 2022
4/ Zprávu hospodáře
5/ Volbu nového předsedy, volbu stávajícího výboru a DK.
6/ Členské povinnosti.
7/ Delegáta na územní konferenci Ing. V. Senfta.

Členská schůze neschvaluje : Odprodej sádek městu Horažďovice.

Členské povinnosti: V roce 2023 všichni, kdo si zakoupí povolenku, zaplatí příspěvek do fondu společného hospodaření částku 500,- Kč. Pokud si člen odpracuje 10 hodin , bude mu tento příspěvek vrácen. Od brigádnické povinnosti jsou osvobozeni členové vlastnící průkaz ZTP a ZTP/P a členové starší 70 let, kteří jsou členy naší organizace déle než 10 let. Toto platí od roku 2011. - Termíny brigád jsou vždy vyvěšené ve vývěsní skříňce, je vždy stanoven vedoucí brigády a je uvedeno jeho telefonní číslo pro případnou domluvu. Zájemci se dostaví s potřebným nářadím vždy v 7.oo pokud nebude stanoveno jinak po dohodě s vedoucím brigády.
I pro následující období platí příspěvek na krmení od všech členů, kteří žádají o vydání povolenky, a to ve vši 150,- Kč .


Členská schůze bere na vědomí: Zprávu DK.

Členská schůze ukládá výboru MO - splnění plánu výroby násad pro osazení revíru - vytvořit potřebné finanční prostředky pro chod MO - pravidelně aktualizovat vývěsní skříňku a webové stránky -spolupracovat s příslušnými orgány a organizacemi v péči o životní prostředí - pravidelně dle plánu činnosti vyhodnotit kvalitu vody na revírech a chovných rybnících MO.


Pro hlasovalo 23 členů, proti 0 členů, zdrželi se 0 členů. Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

Na závěr místopředseda MO p. Vavřička všem poděkoval za účast, popřál všem mnoho úspěchů a Petrův zdar. Tímto členskou schůzi zakončil.

V Horažďovicích dne 25.3.2022.

Zapsala Anna Kratochvílová.