ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS HORAŽĎOVICE 25. 3. 2011

11.04.2011 20:18

                Program:  1. Zahájení

                                 2. Volba mandátové komise

                                 3. Volba návrhové komise

                                 4. Volba volební komise

                                 5. Zpráva předsedy a hospodáře MO

                                 6. Zpráva ekonoma MO

                                 7. Zpráva dozorčí komise

                                 8. Zpráva mandátové komise

                                 9. Volba nových členů výboru a DK

                               10. Předání ocenění členům MO

                               11. Diskuse

                               12. Volba delegáta na konferenci ÚS

                               13. Usnesení

                               14. Závěr

 

 

           1.   Zahájení: Schůzi zahájil jednatel MO Ing. Kácha. Přivítal přítomné a vyzval k uctění památky zesnulých členů MO minutou ticha. Poté seznámil přítomné s programem schůze. Ten byl bez připomínek schválen.

 

2.        Zvolena mandátová komise ve složení: Tesař, Jedlička, Polan.

 

3.        Zvolena návrhová komise ve složení: Kácha, Hobl, Štěrba.

 

4.        Zvolena volební komise ve složení: Krejčí, Vavřička, Šimice.

 

5.        Zprávu předložil p. Augustín. Seznámil přítomné s činností výboru a s hospodařením organizace v roce 2010. Poté oznámil, že se dosavadní hospodář MO p. Moučka vzdal funkce a rovněž p. Augustín se vzdal funkce předsedy MO.

 

6.        Zpráva ekonoma MO:Mgr. Josef Štěrba informoval o splnění rozpočtu MO za rok 2010. Příjmy činily 665641,- Kč a výdaje činily 639335,- Kč. Dále předložil návrh rozpočtu na rok 2011. Plánované příjmy i výdaje jsou 632000,- Kč.

 

7.        Zpráva dozorčí komise: Zprávu přečetl člen DK p. Procházka. Informoval o provedených kontrolách u funkcionářů MO a jejich výsledku. Upozornil na velké nedostatky ve vedení evidence hospodáře MO a nesouhlas uváděných údajů se skutečností.

 

8.        Zpráva mandátové komise: Počet přítomných 64 členů. Schůze je usnášeníschopná.

 

9.        Volba nových členů výboru a DK:  Navrženi a zvoleni noví členové výboru a dozorčí komise.: Václav Novák, Anna Kratochvílová, Tomáš Maršálek.

 

10.    Předána ocenění členům MO.

 

11.    Diskuse:

 

-         P. Moučka – reakce na kritiku ve zprávě DK. Vysvětloval způsob zarybňování, zdůraznil, že zarybnění revíru je v souladu se zarybňovacím plánem.

 

-         P. Procházka – upřesnil chyby, kterých se podle názoru členů dozorčí komise hospodář dopustil.

 

-         Nová odpověď p. Moučky.

 

-         P. Veselý – dotaz na sportovní rybolov na Rekreačním rybníku.

 

-         P. Kácha, Štěrba – odpověď na dotazy a připomínky.

 

-         P. Blažek – požadoval informace o rybníku Neprochovy.

 

-         P. Kácha – vysvětlil situaci a zdůraznil složitost problému opravy a odbahnění.

 

-         P. Krejčí – pochválil www stránky organizace, kritizoval nepořádek u vody a nedostatek okounů.

 

-         P. Kácha – seznámil přítomné s podmínkami sportovního rybolovu na Rekreačním rybníku a poté dal hlasovat, zda za těchto podmínek rybolov povolit. 4 členové proti, 3 se zdrželi, většina pro – schváleno.

 

 

12.    Volba delegáta na konferenci ÚS: Navržen a zvolen Ing. Rudolf  Kácha.

 

13.    Usnesení:

 

    Členská schůze schvaluje:

1.      Zprávu o činnosti MO v roce 2010

2.      Účetní závěrku na rok 2010

3.      Návrh rozpočtu na rok 2011

4.      Zprávu hospodáře 

5.      Podmínky sportovního rybolovu na rybníku Rekreačním

6.      Uspořádání závodů pro členy MO 14. 5. 2011 na rybníku Rekreačním a nákup cen pro účastníky ve výši do 10000,- Kč

7.      Nové členy výboru a dozorčí komise MO.

8.      Členské povinnosti

 

 

Členské povinnosti

 

1/ V roce 2011 zaplatí všichni dospělí členové, kteří si zakoupí povolenku, současně poplatek ve výši 500,- Kč do fondu společného hospodaření. Pokud   členové odpracují během roku 2011 10 brigádnických  hodin, bude jim poplatek vrácen.

 

2/Od brigádnické povinnosti jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a členové, kteří dosáhnou věku 70 let a jsou členy MO ČRS Horažďovice více než 10 let .

 

3/Termíny brigád budou s předstihem vyvěšeny v informační skříňce i s údaji o vedoucím brigády, kontaktem, místem konání brigády a potřebným vybavením. Brigádníci se dostaví na určené místo a s potřebným vybavením vždy v 7 hodin, pokud nebude stanoveno

 

 4/ každý člen MO, který bude žádat o výdej povolenky, zaplatí příspěvek na krmení ve výši 50,- Kč                        

 

 

          Členská schůze bere na vědomí:

 

          1/ zprávu dozorčí komise

          2/ udělení svazových vyznamenání  

 

 

          Členská schůze ukládá výboru MO:

          

          1/ splnění plánu výroby násad pro osazení revíru

          2/ vytvořit potřebné finanční prostředky pro chod MO

          3/ pravidelně aktualizovat vývěsní skříňky

          4/ spolupracovat s příslušnými orgány a organizacemi v péči o ŽP

          5/ pravidelně sledovat a vyhodnocovat kvalitu vod na revírech a chovných zařízeních

 

 

          Navržené usnesení bylo schváleno všemi hlasy,

 

 

14.    Závěr: Jednatel MO p. Kácha poděkoval přítomným za účast a popřál všem mnoho úspěchů v roce 2011. 

 

 

 

                                                                    Zapsal: Mgr. Josef Štěrba