ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS HORAŽĎOVICE 20. 3. 2015

25.03.2015 20:46

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS HORAŽĎOVICE 20. 3. 2015

 

Program:

1. Zahájení
2. Volba mandátové komise
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva jednatele MO – kontrola usnesení z minulé schůze
5. Zpráva o činnosti výboru MO
6. Informace mandátové komise o počtu přítomných
7. Zpráva hospodáře
8. Zpráva o hospodaření v roce 2014 a rozpočet na rok 2015
9. Zpráva DK
10. Hlasován o revíru místního významu
11. Předání ocenění členům MO
12. Volba delegáta na konferenci Územního svazu a Republikový sněm
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr

 

1. Zahájení: Členskou schůzi zahájil jednatel p. Novák. Přivítal přítomné a vyzval k uctění
památky zesnulých členů MO minutou ticha. Poté seznámil přítomné s programem členské
schůze. Program byl bez připomínek schválen.

2. Volba mandátové komise: Zvolena mandátová komise ve složení - Tesař, Balíček, Kratochvílová.

3. Volba návrhové komise: Zvolena návrhová komise ve složení – Vavřička, Sieber K., Štěrba.

4. Zpráva jednatele MO – kontrola usnesení z minulé schůze: Zprávu přečetl p. Novák.
Usnesení z minulé členské schůze splněno.

5. Zpráva o činnosti výboru MO: Zprávu o činnosti výboru za rok 2014 přečetl p. Vavřička.
Příloha č. 1.

6. Informace mandátové komise o počtu přítomných: Zprávu přečetl p. Tesař. Na dnešní členskou schůzi se dostavilo 39 členů MO.

7. Zpráva hospodáře: Zprávu hospodáře přečetl p. Ing. Václav  Senft. Příloha č. 2.

8. Zpráva o hospodaření v roce 2014 a rozpočet na rok 2015: Zprávu přečetl ekonom MO
p. Mgr. Josef Štěrba. Příloha č. 3.
Výsledek hospodaření za rok 2014:
Příjmy za rok 2014 celkem – 731801,14 Kč
Výdaje za rok 2014 celkem – 880812,45 Kč
Ztráta za rok 2014 – 149011,31 Kč
Návrh rozpočtu na rok 2015:
Příjmy: 715000,-Kč
Výdaje: 750000,-Kč
Plánovaná ztráta: 35000,-Kč

9. Zpráva DK: Zprávu dozorčí komise přečetl p. Hanzlík. Příloha č. 4.

10. Hlasován o revíru místního významu: Návrh přednesl p. Novák.
      Návrh pro nedostatečnou připravenost nebyl schválen.

11. Předání ocenění členům MO: P. Tesař předal ocenění členům MO.
                                                           P. Hanzlík, bronzový odznak III.
                                                           P. Kalčík Milan, bronzový odznak III.
                                                           P. Mareš Pavel, bronzový odznak III.
                                                           P. Převrátil, bronzový odznak III.
                                                           P. Šefl František, bronzový odznak III.
                                                           P. Senft Václav, bronzový odznak III.
                                                           P. Sieber Ladislav, bronzový odznak III.
                                                           P. Pešek Zdeněk, stříbrný odznak.
                                                           P. Štěrba Josef, stříbrný odznak.
                                                           P. Krejčí Roman, stříbrný odznak.
                                                           P. Tesař Jan, stříbrný odznak.

12. Volba delegáta na konferenci Územního svazu a Republikový sněm: Byl nominován a schválen Ing. Rudolf Kácha.

13. Diskuse: P. Bruckner – podal návrh na zákaz brození na mimo pstruhové vodě do 15. dubna. Návrh sepíše hospodář MO p. Senft.
Dále pak nabídl možnost vytření generační ryby Lipana.
P. Tauchen – podal návrh na zvýšení lovné míry Lipana na 35 cm. Taktéž sepíše žádost hospodář p. Senft.
P. Hanzlík informoval, že se na revíru MO objevila Podoustev.
P. Moučka – požádal, zda by mohl kroužek mladých rybářů provádět výuku házení na rybníku Mokrá v době od 1.4. do 31.5.2015. Vždy od 14.oo do 16.oo hodin.
P. Bruckner – Má zájem dělat rybářskou stráž, podal dotaz, kde by měl dělat zkoušky.(Odpověděl mu p. Augustín).

14. Usnesení: Návrh na usnesení členské schůze přečetl p. Štěrba:
ČLENSKÁ SCHŮZE SCHVALUJE:
1/ Zprávu o činnosti MO v roce 2014
2/ Účetní uzávěrku na rok 2014
3/ Rozpočet na rok 2015
4/ Zprávu hospodáře
5/ Uspořádání závodů ve sportovním rybolovu pro členy na rybníku Rekreačním dne 25.4.2015. Informace budou vyvěšeny v informační skříňce. Nákup cen v hodnotě 8000 – 10000,- Kč.
6/ Členské povinnosti
7/ Povoluje trénink výuky házení pro členy kroužku ml. rybářů v době od 1.4 2015 do 31.5.2015 na rybníku Mokrá.
8/ Návrh na zákaz brodění do 15.4. na mimo pstruhových vodách a revíru Otava A5, a zvýšení míry Lipana na 35 cm.
9/ Sportovní rybolov na rybníku Mokrá od 26.4.2015 do 31.10.2015.

ČLENSKÉ POVINNOSTI:
1/ V roce 2015 všichni, kdo zakoupili či zakoupí povolenku, zaplatí příspěvek do fondu společného hospodaření částkou 500,-Kč. Pokud si člen odpracuje 10 brigádnických hodin, bude mu tento příspěvek vrácen.
Od brigádnických povinností jsou osvobozeni členové vlastnící průkaz ZTP a ZTP/P, a členové starší 70 let, kteří jsou členem naší organizace déle než 10 let. Toto platí od roku 2011.
Pozvánky na případné brigády jsou opět řešeny v informační skříňce. Vždy je stanoven vedoucí brigády, jeho tel. číslo pro případnou domluvu. Zájemci se dostaví vždy na udané místo v 7.oo hodin ráno, pokud vedoucí brigády nestanoví jinak.
2/ I nadále pro následující období platí příspěvek na krmení od všech členů, kteří žádají o vydání povolenky. A to ve výši 100,-Kč.

ČLENSKÁ SCHŮZE BERE NA VĚDOMÍ:

1/ Zprávu dozorčí komise
2/ Udělení svazových vyznamenání.

Členská schůze navrhuje delegáta na konferenci Územního svazu a republikový sněm p. Ing. Rudolfa Káchu.

ČLENSKÁ SCHŮZE UKLÁDÁ VÝBORU MO:
- Splnění plánu výroby násad pro osazení revíru.
- Vytvořit potřebné prostředky pro chod MO.
- Pravidelně aktualizovat vývěsní skříňky.
- Spolupracovat s příslušnými orgány a organizacemi v péči o životní prostředí.
- Pravidelně dle plánu činnosti vyhodnotit kvalitu vody na revírech a chovných rybnících MO.

Navržené usnesení bylo jednohlasně schváleno.12. Závěr: P. Novák všem poděkoval za účast, popřál mnoho úspěchů v roce 2015 a tímto zakončil členskou schůzi.

 

                                                           Zapsala Anna Kratochvílová.