ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS HORAŽĎOVICE 12. 4. 2013

15.04.2013 11:59

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS HORAŽĎOVICE 12. 4. 2013

 

 

Program: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Volba mandátové komise 4. Volba volební komise 5. Zpráva předsedy o činnosti výboru MO v roce 2012 6. Zpráva mandátové komise 7. Zpráva hospodáře 8. Zpráva o hospodaření MO v roce 2012 a rozpočet na rok 2013 9. Volby 10. Zpráva Dozorčí komise 11. Volba delegáta na konferenci ÚS 12. Diskuse 13. Usnesení 14. Závěr

 

1. Členskou schůzi zahájil předseda MO p. Kácha. Přivítal přítomné a vyzval k uctění památky zesnulých členů MO minutou ticha. Poté seznámil přítomné s programem schůze. Program byl bez připomínek schválen.

2. Zvolena návrhová komise ve složení: Kácha, Štěrba, Hobl.

3. Zvolena mandátová komise ve složení: Tesař, Kratochvílová, Jedlička.

4. Zvolena volební komise ve složení: Předseda - p. Hokr. Dále pak p. Šimice, p. Polan, p. Vavřička, p.Kamba, p. Petřík, p. Sieber K., p. Štěrba ml. Poté proběhlo hlasování pro veřejné a tajné volby. Pro tajné volby bylo pouze 5 hlasů. Volby se konaly veřejné.

5. Zprávu předsedy o činnosti výboru MO v roce 2012 přečetl a předložil místopředseda p. Hobl. Viz. příloha č.1.

6. Zprávu mandátové komise přečetl p. Tesař. Na členskou schůzi se dostavilo 58 členů. Schůze je usnášeníschopná.

7. Zprávu hospodáře přečetl a předal předseda MO p. Kácha. Viz. příloha č.2.

8. Zprávu o hospodaření MO v roce 2012 a rozpočet na rok 2013 přečetl a předal ekonom MO Mgr. J. Štěrba. Viz. Přílohy č. 3,4,5. Příjmy za rok 2012 celkem - 892151,63 Kč. Výdaje za rok 2012 celkem - 766024,- Kč. Zisk – 126127,- Kč. Návrh rozpočtu na rok 2013: Příjmy celkem - 620000,- Kč. Výdaje celkem - 700000,-Kč. Plánovaná ztráta – 80000,- Kč.

9. Volby: Předseda volební komise p. Hokr přečetl návrh členů výboru: P. Hobl, p. Štěrba, P. Jedlička, p. Balíček, p. Novák, p. Kácha, p. Tesař, p. Šimice, p. Kratochvílová, p.Senft, p. Kalčík. Navržení členové výboru byli schváleni. Dále pak předseda volební komise p. Hokr přečetl návrh členů DK. P. Hanzlík, p. Převrátil, p. Černý, p. Maršálek, p. Picka.

P. Procházka podal protinávrh. Za p. Maršálka dosadit p. Tauchena.

P. Tauchen byl připsán na seznam. Hlasováním byla zvolená tříčlenná DK. Dále pak proběhlo hlasování. Členové s největším počtem hlasů byli zvoleni do DK.

P. Černý - 46 hlasů, p. Převrátil – 41 hlasů, p. Hanzlík – 40 hlasů.

10. Zprávu DK přečetl p. Procházka. Informoval o provedených kontrolách u funkcionářů MO, a jejich výsledků. Upozornil na nedostatky v evidenci hospodáře. Viz. příloha č.6.

11. Volba delegáta na konferenci ÚS: Byl navržen a schválen Ing. Rudolf Kácha.

12. Diskuse: P. Bruckner – navrhoval snížení odměn, z důvodu horší ekonomické situace MO. Dále pak častější vysazování ryb až na horní tok. Tázal se, kdo při vánočním prodeji ryb kontroluje finance, informoval, že se v našem revíru nevysazuje Parma, a že je zde přemnožený Sumec. Chce, abychom prosadili zákaz brodění při hájení Lipana. Reagoval předseda MO p. Kácha. P. Boukal – ptal se, proč se neobnovila smlouva na rybník Pustý. Reagoval p. Kácha. P. Tauchen – Ptal se, proč a kdo mu smazal příspěvek v diskusním fóru na webových stránkách MO, a proč mu na příspěvek nikdo neodpověděl. Na příspěvek reagoval p. Kácha a vše vysvětli. Dále p.Tauchen podal návrh, že by se na webových stránkách MO mělo zveřejňovat více interních informací. Opět reagoval p. Kácha. P. Procházka – Za posledních pět let se prý neplní zarybňování. Reagoval p. Kácha. P. Bruckner – Na rybníce Rekreačním by se mělo krmit jen jednou týdně a to v pondělí.

13. Usnesení členské schůze Členská schůze schvaluje: 1. Zprávu o činnosti MO v roce 2012. 2. Účetní závěrku na rok 2012. 3. Rozpočet na rok 2013. 4. Zprávu hospodáře. 5. Uspořádání závodů ve sportovním rybolovu pro členy MO na rybníku Rekreačním dne 8. 6. 2013. Informace budou vyvěšeny v informační skříňce. Nákup cen v hodnotě 8000,-Kč. 6. Členské povinnosti. 7. Schvaluje zvolený výbor MO a dozorčí komisi. 8. Znovu používat rybník Rekreační i jako rybník chovný, který se po loňské členské schůzi ( usnesení - bod č. 9.) jako chovný používat nesměl. Členské povinnosti: a) - V roce 2013 všichni, kdo si zakoupili či zakoupí povolenku, zaplatí příspěvek do fondu společného hospodaření částku 500,- Kč. Pokud si člen odpracuje 10 brigádnických hodin, bude mu tento příspěvek vrácen. - Od brigádnické povinnosti jsou osvobozeni členové vlastnící zdravotní průkaz ZTP a ZTP/P,

členové starší 70 let, kteří jsou členem naší organizace déle než 10 let. Toto platí od roku 2011. - Pozvánky jsou opět řešeny na informační skříňce. Dále byly stanoveny termíny brigád. Vždy je stanoven vedoucí brigády, jeho tel. číslo pro případnou domluvu. Zájemci se dostaví na udané místo s potřebným nářadím, vždy v 7.00 ráno, pokud nebude stanoveno jinak po dohodě s vedoucím brigády. b) – I nadále pro následující období platí příspěvek na krmení od všech členů, kteří žádají o vydání povolenky a to ve výši 100,-Kč. Členská schůze bere na vědomí : - Zprávu dozorčí komise. Členská schůze ukládá výboru MO: - Splnění plánu výroby násad pro osazení revíru. - Vytvořit potřebné finanční prostředky pro chod MO. - Pravidelně aktualizovat vývěsní skříňky. - Spolupracovat s příslušnými orgány a organizacemi v péči o životní prostředí. - Pravidelně dle plánu činnosti vyhodnotit kvalitu vody na revírech a chovných rybnících MO.

Navržené usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

14. Závěr: Předseda MO p. Kácha poděkoval všem za účast, a popřál mnoho úspěchů v roce 2013, a tímto zakončil členskou schůzi.

 

Zapsala Anna Kratochvílová