ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS HARAŽĎOVICE 23.3.2012

27.03.2012 13:00

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS HARAŽĎOVICE 23.3.2012

 

Program:  1. Zahájení
                   2. Volba mandátové komise
                   3. Volba návrhové komise
                   4. Zpráva o činnosti MO v roce 2011
                   5. Zpráva hospodáře
                   6. Zpráva mandátové komise
                   7. Zpráva o hospodaření MO v roce 2011 a rozpočet na rok 2012
                   8. Zpráva dozorčí komise
                   9. Doplňovací volby do dozorčí komise
                 10. Volba delegáta na konferenci ÚS
                 11. Volba delegáta Republikového sněmu
                 12. Předání ocenění členům MO
                 13. Diskuse
                 14. Usnesení
                 15. Závěr

 

 1. Schůzi zahájil jednatel MO p. Novák. Přivítal přítomné a vyzval k uctění památky zesnulých členů MO minutou ticha. Poté seznámil  přítomné s programem schůze.
  Program byl  bez připomínek schválen.
 2. Zvolena mandátová komise ve složení: Maršálek, Jedlička, Polan.
 3. Zvolena návrhová komise ve složení: Novák, Vavřička, Štěrba.
 4. Zprávu o činnosti výboru MO v roce 2011 přečetl p. Hobl. Viz. příloha č.1.
 5. Zprávu hospodáře přečetl a předložil zástupce hospodáře p. Jedlička. Viz. příloha č.2.
 6. Zpráva mandátové komise: Počet přítomných 41 členů. Schůze je usnášeníschopná.
  Členská základna k dnešnímu dni : Celkem 238 členů – z toho 226 mužů, 12 žen,
  a 40 dětí.
 7. Zpráva ekonoma MO: Mgr. Josef Štěrba informoval o splnění rozpočtu MO za rok 2011. Příjmy činily ---------,-Kč a výdaje činily ---------,-Kč. Dále pak předložil návrh
  rozpočtu na rok 2012. Plánované příjmy a výdaje ---------,-Kč. Podrobnosti viz. příloha č.3,4,5.
 8. Zpráva dozorčí komise: Zprávu přednesl člen DK p. Blažek. Informoval o provedených kontrolách u funkcionářů MO a jejich výsledků. Upozornil na nedostatky v evidenci
  hospodáře MO. Viz. příloha č. 6,7,8.
 9. Doplňovací volby do dozorčí komise: Byla schválena kooptace p. Blažka, a schválen nový člen DK p. Hanzlík.
 10. Volba delegáta na konferenci ÚS: Navržen a zvolen Ing. Rudolf Kácha.
 11. Volba delegáta Republikového sněmu: Navržen a zvolen Ing. Rudolf Kácha.
 12. Předání ocenění členům MO: p. J. Vavřičkovi, p. P. Balíčkovi, p. Z. Šimicemu, p. V.Novákovi, p. J.Tesařovi, p. V. Štěrbovi , p. V. Petříkovi, p. Z. Kambovi, p. K. Polanovi.
 13. Diskuse:
  - P. Novák informoval o odstoupení p. Hokra z DK. Viz příloha č. 9.
  - P. Blažek přednesl návrh aby se rybník V. Prácheň stal sportovním rybníkem.
  (Je tam problém s parkováním na soukromém pozemku.) Muselo by být  projednáno s p. Roubalem. Rybářská stráž by mohla poté parkování kontrolovat.
  -P. Blažek přednesl návrh, že rybník Rekreační  by měl být pouze veden jako chovný, a nebo jako rybník místního významu, a neměl by být pro sportovní rybolov.
  - P. Procházka se vyjádřil o parkování na Práchni a dodal, že za mírný poplatek by p. Roubal parkování umožnil. Dále pak také rybník Rekreační používat jako chovný a V. Prácheň jako sportovní.
  Dále padl návrh osadit V. Prácheň velkou rybou a rybník využít jako revír místního významu.
  -P. Štěrba na tyto diskuse reagoval přečtením zprávy od předsedy MO p. Káchy.
  - P. Štěrba navrhnul schválení rybníka Rekreačního jako sportovní.
  - p. Maršálek se k návrhu p. Štěrby také připojil. Poté bylo většinou hlasů přítomných odhlasováno, že se rybník Velká Prácheň nestane revírem pro sportovní rybolov. Jako revír pro sportovní rybolov pro členy MO byl hlasováním schválen nadále rybník Rekreační
  -P. Novák podal návrh, aby byl rybník Rekreační pouze jako sportovní a ne jako chovný. Dal o tom hlasovat.  Toto bylo odhlasováno.
 14. Usnesení:

Členská schůze schvaluje:
           1. Zprávu o činnosti MO v roce 2011.
           2. Zprávu hospodáře.
           3. Účetní uzávěrku za rok 2011.
           4. Rozpočet na rok 2012.
           5. Upořádání závodů v rybolovu pro členy  MO na rybníku Rekreační
                8.5.2012.
           6. Nákup cen na závody v hodnotě do10 000,- Kč na tyto závody.
           7. Nové členy DK.
           8. Členské povinnosti.

                        9. Využívání rybníka Rekreační pouze pro účely sportovního rybolovu /nikoli jako chovného rybníka/.

         

Členská schůze bere na vědomí:
                       1. Zprávu DK.
                       2. Udělení svazových vyznamenání.

 

 

 

Členské povinnosti:
                1. Všichni, kdo si zakoupili nebo zakoupí v roce 2012 povolenku zaplatí
                    příspěvek do fondu společného hospodaření částku 500,- Kč. Pokud si
                   člen odpracuje 10 brig. hodin, bude mu tento příspěvek vrácen.
               2. Od brigádnické povinnosti jsou osvobozeni členové vlastnící zdravotní
                   průkaz ZTP, nebo ZTP/P a členové starší 70 let, kteří jsou členem naší
                   organizace déle než 10 let. Toto platí od roku 2011.
               3. Pozvánky budou opět vyvěšeny v informační skříňce a každý člen MO
                   si musí zjistit termíny brigád sám. Bude určen vedoucí brigády a tel. číslo,
                   na kterém se dozvíte další informace.
               4. Člen MO, který si zakoupí povolenku, zaplatí příspěvek na krmení ve výši
                    50,- Kč.

 

Členská schůze ukládá výboru MO:
                1. Splnění plánu výroby násad pro osazení revíru a osazení chov. rybníků.
                2. Vytvořit potřebné finanční prostředky pro chod MO.
                3. Aktualizovat vývěsní skříňku.
                4. Pravidelně sledovat a vyhodnocovat kvalitu vod na revírech a chovných
                    zařízení.

 

Navržené usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

 

 1. Závěr: Jednatel MO p. Novák poděkoval přítomným za účast a popřál mnoho úspěchů v roce 2012.


                                                        

 

 

                                                 Zapsala: Anna Kratochvílová