ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU MO V HORAŽĎOVICÍCH KONANÉ 17. 3. 2023.

22.03.2023 19:28

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU MO
V HORAŽĎOVICÍCH KONANÉ 17. 3. 2023.Program,účast: viz připojena presenční listina.

Jednání členské schůze zahájil předseda MO p. Marek Muchna. Přivítal předsedu ČRS p. Karla Macha a všechny zúčastněné, a vyzval k uctění památky zesnulých členů MO minutou ticha. Poté seznámil přítomné s programem Členské schůze, k němuž nebyly připomínky a tak byl jednomyslně schválen.

1. Zvolena byla mandátová komise ve složení p. Sieber, p. Polan, p. Kratochvílová.
Pro hlasovalo 15 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů.
Zvolena byla návrhová komise ve složení p. Havlová, p. Jedlička, p. Kalčík.

Pro hlasovalo 15 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů.

2. Předseda MO p. Marek Muchna zkontrolaval usnesení z minulé schůze.Všechny úkoly byly splněny bez rozdílu.

3. Předseda MO ČRS p. Marek Muchna přednesl zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze. Zpráva je součástí tohoto zápisu.

4. Zprávu mandátové komise přednesla p. Kratochvílová, informovala o počtu 15 zůčastněných členů, a celkovém počtu členů naší organizace – 273. Z toho 232 dospělých, 23 mládež, 18 děti. Konstatovala, že členská schůze je usnášeníschopná.

5. Ing. Václav Senft přednesl zprávu hospodáře. Zpráva je součástí tohoto zápisu.

6. Zprávu o hospodaření MO ČRS, účetní závěrce 2022, a návrh rozpočtu na rok 2023, stav účtu přednesla ekonomka organizace p. Anna Kratochvílová.
Za rok 2022 celkem příjmy - 1 477 912,- Kč
celkem výdaje - 695 683,-Kč
Zisk – 782 229,- Kč.
Zpráva je součástí tohoto zápisu.

7. Zprávu dozorčí komise MO ČRS přečetla její předsedkyně p. Havlová. Zpráva je součástí tohoto zápisu.

 

8. Volba delegáta na konferenci Územního svazu. Navržen byl p. Ing. Václav Senft. Pro bylo 14 členů, proti 1 členů, zdrželo se hlasování 0 členů.

9. Předseda MO p. Marek Muchna předal na počátku diskuse slovo p.Karlu Machovi. Jelikož byla účast Členské schůze malá, proběhla diskuse takžka v kruhu. P. Mach informoval členy o novém systému RYS který nahradí současného Lipana. Dále pak odpovídal na různé dotazy členů MO.


10. USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 17. 3. 2023

Členská schůze schvaluje: 1/zprávu o činnosti MO v roce 2022
2/
účetní závěrku na rok 2022
3/ rozpočet na rok 2023
4/ zprávu hospodáře
5/ členské povinnostiČlenské povinnosti: V roce 2024 všichni, kdo si zakoupí povolenku, zaplatí příspěvek do fondu společného hospodaření částku 700,- Kč. Pokud si člen odpracuje 10 hodin, nebude mu tento příspěvek účtován. Od brigádnické povinnosti jsou osvobozeni členové vlastnící průkaz ZTP a ZTP/P a členové starší 70 let, kteří jsou členy naší organizace déle než 10 let. Toto platí od roku 2011. Termíny brigád jsou vždy vyvěšené ve vývěsní skříňce, je vždy stanoven vedoucí brigády a je uvedeno jeho telefonní číslo pro případnou domluvu.
I pro následující období platí příspěvek na krmení od všech členů, kteří žádají o vydání povolenky, a to ve vši 150,- Kč .


Členská schůze bere na vědomí: Zprávu dozorčí komise.

Členská schůze schvaluje delegáta na konferenci Územního západočeského rybářského svazu Ing. Václava Senfta ml.

 

Členská schůze ukládá výboru MO - splnění plánu výroby násad pro osazení revíru - vytvořit potřebné finanční prostředky pro chod MO - pravidelně aktualizovat vývěsní skříňku a webové stránky -spolupracovat s příslušnými orgány a organizacemi v péči o životní prostředí - pravidelně dle plánu činnosti vyhodnotit kvalitu vody na revírech a chovných rybnících MO.

Pro hlasovalo 15 členů, proti 0 členů, zdrželi se 0 členů. Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

11. Na závěr předseda MO ČRS p. Marek Muchna všem poděkoval za účast, popřál všem mnoho úspěchů v roce 2023 a tímto Členskou schůzi zakončil.

V Horažďovicích 17. 3. 2023 zapsala Anna Kratochvílová.