Zápis Únor 2011

15.02.2011 20:11

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 7. 2. 2011

 

 

Přítomni: Augustín, Kácha, Hobl, Štěrba, Tesař, Černý, Balíček – výbor

                Hokr, Procházka – DK

 

 

Program:      1.  Zahájení

2.      Kontrola usnesení

3.      Pošta

4.      Kontrola nájemních smluv

5.      Plnění rozpočtu v roce 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011

6.      Plán oprav a údržby na rok 2011

7.      Rozbor hospodaření na chovných zařízeních MO

8.      Příprava členů rybářské stráže

9.      Zásady rybolovu na rybníku Rekreačním

10.  Zpráva dozorčí komise

11.  Diskuse

12.  Usnesení

13.  Závěr

 

                                                                                                                                                                                                                                   

1.      Zahájení:  Schůzi zahájil p. Augustín.

 

2.      Kontrola usnesení:  Trvá bod 6 minulého usnesení, ostatní splněno.

 

3.      Pošta:  Smlouva na rybník Mokrá, rozhodnutí policie, přihlášky nových členů. Č. j. 1 – 5/11.

 

4.      Kontrola nájemních smluv: Končí nájemní smlouva na rybník Pustý. Zahájeno předběžné jednání s OÚ Střelské Hoštice o podmínkách prodloužení smlouvy.

 

5.      Plnění rozpočtu v roce 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011: Předložil ekonom MO p. Štěrba. Celkové příjmy  v roce 2010 byly 665640,- Kč a výdaje činily 639335,- Kč. Předložený návrh rozpočtu na rok 2011 předpokládá vyrovnané příjmy a výdaje ve výši 632000,- Kč.

 

6.      Plán oprav a údržby na rok 2011: Neprojednán z důvodu nepřítomnosti hospodáře.

 

7.      Rozbor hospodaření na chovných zařízeních MO: Nepředložen z důvodu nepřítomnosti hospodáře.

 

8.      Příprava členů rybářské stráže: Bude projednána na březnové schůzi.

 

9.      Zásady rybolovu na rybníku Rekreačním: Výbor projednal a doplnil návrh zásad a upřesnil pravidla sportovního rybolovu.

 

10.  Zpráva dozorčí komise: Bude předložena na březnové schůzi výboru, protože zatím nebyly ukončeny všechny kontroly za rok 2010.

 

11.  Diskuse:

 

p. Augustín – seznámil výbor o provedených jednáních s MěÚ Horažďovice a dalšími úřady ohledně rybníků ve vlastnictví města a Pozemkového fondu a nastínil další postup MO. Viz usnesení.

 

 

12.  Usnesení:

 

1/  P. Štěrba zjistí podmínky zřízení spořícího účtu pro lepší zhodnocení finančních rezerv MO.

 

2/  Výbor schvaluje výsledky hospodaření v roce 2010 a doporučuje ke schválení členské schůzi návrh rozpočtu na rok 2011.

 

3/  Výbor schvaluje za nové členy po splnění vstupních povinností p. Františka Náprstka, Hoštice u Volyně, Vladimíra Moučku, Horažďovice, Petra Kubovce, Horažďovice, Romana Vodičku, Střelské Hoštice, Petra Mrkvičku, Miroslava Šilhana a Františka Smíška, všichni Strakonice. Vyrozumí p. Tesař.

 

4/  Jednatel MO požádá MěÚ Horažďovice o příspěvek na činnost mladých rybářů.

 

5/  P. Kácha zapracuje schválené změny v podmínkách sportovního rybolovu na rybníku Rekreačním a zásady předloží ke schválení na příští schůzi výboru.

 

6/  Výbor souhlasí s proplacením příspěvku do FSH p. Senftovi za jeho práci pro organizaci.

 

7/  Výbor schvaluje odměnu za prodej povolenek pro p. Tesaře ve výši 10,- Kč za kus. Odměna bude vyplácena po ukončení prodeje v daném roce.

 

8/  Výbor stanovuje zavedení manipulačního poplatku za prodej povolenek mimo stanovené termíny ve výši 50,- Kč. Se zavedením tohoto poplatku budou seznámeni členové MO na členské schůzi.

 

9/ Jednatel MO podá žádost o projednání převodu vlastnického práva na rybník Mokrá.

 

10/  Jednatel MO podá žádost o stanovisko k údržbě odtokových rour na pozemcích města Horažďovice.

 

11/  Výbor pověřuje p. Hobla podáním žádosti o stanovisko k pasportu vodního díla Velká Prácheň na OÚ Velké Hydčice.

 

12/  P. Augustín a Kácha projednají na Katastrálním úřadu v Sušici možnost převodu vodních děl /Biologický a Rekreační/ do majetku organizace.

 

 Navržené usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

 

13.  Závěr: Schůzi ukončil p. Augustín.

                                                                          Zapsal: Mgr. Josef Štěrba